એપિસોડ #4 | પૂનમ ટંડન ft. દિશા હંસ અને પાર્થ મિસ્ત્રી દ્વારા

32:41

એપિસોડ 3 | ફાઇનૈન્શલી સ્પીકીંગ ft પીઉલી દાસ, નાદિર કાંઠાવાલા અને પીટર કોટીકલાપુડી દ્વારા

29:24

એપિસોડ 2 | ફાઇનૈન્શલી સ્પીકીંગ ft આર.એમ. વૈશાખા, ગુનિત મોંગા અને સાન્યા

20:04

એપિસોડ 1 | ફાઇનૈન્શલી સ્પીકીંગ ft આર.એમ. વૈશાખા અને મોનિકા હલન

31:26