ધી ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફનો લૉગો

 

મીડિયા સંબંધિત પૂછપરછ અને માહિતી માટેઃ

સુશ્રી સોનિયા નોતાની
ચીફ માર્કેટિંગ ઑફિસર

ડાયરેક્ટઃ +91 22 62700518
બૉર્ડઃ +91 22 61658700
ઈ-મેઇલઃ sonia.notani@indiafirstlife.com

સુશ્રી મનાલી અજમેરા
હેડ - કૉર્પોરેટ કમ્યુનિકેશન

ડાયરેક્ટઃ +91 22 6857 0448
બૉર્ડઃ +91 22 6165 8700
ઈ-મેઇલઃ manallii.ajmera@indiafirstlife.com