ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ હોસ્પિકૅર (માઇક્રોઇન્શ્યોરેન્સ) પ્લાન

આપનું સ્વાસ્થ્ય એ અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ હોસ્પિકૅર (માઇક્રોઇન્શ્યોરેન્સ) પ્લાન એ એક નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ, ગ્રૂપ માઇક્રો હેલ્થ ઇન્શ્યોરેન્સ પ્લાન છે, જે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પર અથવા તો કોવિડ-19 (કોરોનાવાઇરસ)નું નિદાન થવા પર નિયત લાભ પૂરો પાડે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ હોસ્પિકૅર (માઇક્રોઇન્શ્યોરેન્સ) પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • આપના સભ્યો/ગ્રાહકો/કર્મચારીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા પર કે કોવિડ-19 (કોરોનાવાઇરસ)નું નિદાન થવા પર આર્થિક સહાય પૂરી પાડે છે

  • વીમાકવચ પરવડે તેવા પ્રીમિયમે ઉપલબ્ધ થાય છે

  • કોવિડ-19 (કોરોનાવાઇરસ)નું નિદાન થવા પર અને સરકાર માન્ય હોસ્પિટલો કે સેન્ટરોમાં ક્વૉરેન્ટાઇન થવાના કિસ્સામાં આર્થિક સુરક્ષા પૂરી પાડે છે

  • હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સતત વધી રહેલા ખર્ચા સામે આર્થિક સુરક્ષા પૂરી પાડે છે

  • વાસ્તવમાં કેટલો ખર્ચ થયો તેને ધ્યાને લીધા વગર વીમાકૃત રકમના પસંદ કરવામાં આવેલા વિકલ્પ મુજબ નિયત લાભ પૂરાં પાડે છે

  • કર સંબંધિત લાગુ થતાં કાયદા મુજબ કરબચતના લાભ પણ પૂરાં પાડે છે

WHAT ARE THE ELIGIBILITY CRITERIA?

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

Product Brochure

Product Brochure File