ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ ડિસેબિલિટી રાઇડર

આગળ વધવાનું તો નિશ્ચિત જ છે કારણ કે જીવનની અનિશ્ચિતતાઓમાં પણ અડગ રહીને

IndiaFirst Life Group Disability Rider is a non-linked, non-participating, group rider which may be attached to one-year renewable group and other long term group products.

Reasons to buy IndiaFirst Life Group Disability Rider

 • Flexibility to choose from 3 coverage options

  1. Accidental Total Permanent Disability Benefit (ATPD)

  2. Total Permanent Disability (TPD) due to accident and/or illness

  3. Partial Permanent Disability (PPD) due to accident and/or illness

 • Enhance risk coverage at an affordable price

 • Financial protection of the Member against any type of disability basis the option chosen

 • Tax* benefit may be available on the premiums paid and benefits received as per prevailing tax* laws.

What are the Eligibility Criteria?

 • Minimum Age at Entry is 18 years

 • Maximum Age at Entry is 69 years for One-year renewable group and for more than one-year group under ATPD option

 • Maximum Age at Entry is 65 years for One-year renewable group and for more than one-year group under TPD or PPD Option

 • Maximum Age at Maturity is 70 years for One-year renewable group and for more than one-year group under ATPD option

 • Maximum Age at Maturity is 66 years for One-year renewable group and 70 years for more than one-year group under TPD or PPD Option

 • Minimum sum insured is as per base policy or Rs 5000, whichever is lower

 • Maximum sum insured is Rs. 2 Crs for all the 3 options, subject to maximum of 100% of base policy

Product Brochure

Product Brochure File