ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ પ્રોટેક્શન રાઇડર

ખુશીઓની પૂરેપરી ખાતરી સુરક્ષિત ભવિષ્યની સાથે નિરંતર

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ પ્રોટેક્શન રાઇડર એ એક નોન-લિંક્ડ, નોન-પાર્ટિસિપેટિંગ ગ્રૂપ રાઇડર છે, જેને એક-વર્ષના રીન્યૂ થઈ શકતાં ગ્રૂપ ઉત્પાદનો તથા અન્ય લાંબાગાળાના ગ્રૂપ ઉત્પાદનો સાથે જોડવામાં આવી શકે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ પ્રોટેક્શન રાઇડર ખરીદવાના કારણો

 • કવરેજના 2 વિકલ્પમાંથી પસંદગીની સ્થિતિસ્થાપકતા

  1. અકસ્માતમાં મૃત્યુ થઈ જવા સંબંધિત લાભ (એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટ-એડીબી)

  2. જીવલેણ બીમારી સંબંધિત લાભ (ટર્મિનલ ઇલનેસ બેનિફિટ-ટીઆઈ)

 • પરવડે તેવી કિંમતે વધુ સંરક્ષણ

 • પસંદ કરવામાં આવેલ વિકલ્પ પર આધાર રાખી અકસ્માતે મૃત્યુ અને/અથવા જીવલેણ બીમારી સામે સભ્યની આર્થિક સુરક્ષા

 • કર* સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ, ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવેલા લાભ પર કર* સંબંધિત લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ છે

 • એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટના વિકલ્પ હેઠળ એક-વર્ષના રીન્યૂ થઈ શકતા ગ્રૂપ અને એકથી વધુ વર્ષના ગ્રૂપ માટે પ્રવેશ વખતે મહત્તમ વયમર્યાદા 69 વર્ષ છે

 • ટર્મિનલ ઇલનેસના વિકલ્પ હેઠળ એક-વર્ષના રીન્યૂ થઈ શકતા ગ્રૂપ અને એકથી વધુ વર્ષના ગ્રૂપ માટે પ્રવેશ વખતે મહત્તમ વયમર્યાદા બેઝ પ્લાનને સમાન જ છે

 • એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટના વિકલ્પ હેઠળ એક-વર્ષના રીન્યૂ થઈ શકતા ગ્રૂપ અને એકથી વધુ વર્ષના ગ્રૂપ માટે પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા 70 વર્ષ છે

 • ટર્મિનલ ઇલનેસ વિકલ્પ હેઠળ એક-વર્ષના રીન્યૂ થઈ શકતા ગ્રૂપ અને એકથી વધુ વર્ષના ગ્રૂપ માટે પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા બેઝ પ્લાનને સમાન જ છે

 • લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ બેઝ પૉલિસી અથવા રૂ. 5000, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે હશે

 • બેઝ પૉલિસીના મહત્તમ 100%ને આધિન રહી એક્સિડેન્ટલ ડેથ બેનિફિટના વિકલ્પ માટે મહત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 2 કરોડ છે

 • ટર્મિનલ ઇલનેસના વિકલ્પ હેઠળ બૉર્ડ દ્વારા માન્ય અંડરરાઇટિંગ પૉલિસીને આધિન બેઝ લાઇફ કવર એ મહત્તમ વીમાકૃત રકમ છે

આ ઉત્પાદન તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે તેના પર વધુ વિગતો જોઈએ છે

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરો