ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ ક્રેડિટ લાઇફ પ્લસ પ્લાન

આપના સપનાંને સાકાર કરો, કારણે અમે હંમેશા આપના પડખે ઊભા છીએ!

ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ ક્રેડિટ લાઇફ પ્લસ પ્લાન એ એક ગ્રૂપ ક્રેડિટ લાઇફ ઇન્શ્યોરેન્સ પ્રોડક્ટ છે, જે સંસ્થા/સંગઠનોને તેમની પર રહેલી જવાબદારીઓ સામે પોતાને સુરક્ષિત કરવાની તથા ઋણકર્તાઓને લૉનની જવાબદારીઓ સામે તેમની ભવિષ્યની સંપત્તિઓ અને પ્રિયજનોની સુરક્ષા કરવાની તક પૂરી પાડે છે. અકસ્માતને કારણે સભ્ય/વીમાકૃત વ્યક્તિના મૃત્યુ કે કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા આવી જવાની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં અમે આપના પ્રિયજનો પર લૉનની પુનઃચૂકવણીનું ભારણ લદાવા દેતા નથી.

ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ લાઇફ ગ્રૂપ ક્રેડિટ લાઇફ પ્લસ પ્લાન ખરીદવાના કારણો

 • આપ વીમાકવચના ચાર અલગ-અલગ વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરી શકો છોઃ
  i.  લાઇફ કવર (જીવન વીમાકવચ)
  ii. લાઇફ કવર (જીવન વીમાકવચ) + અકસ્માતને કારણે આવી જતી કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા
  iii. લાઇફ કવર (જીવન વીમાકવચ) + અકસ્માતમાં મૃત્યુ થવું અને
  iv.લાઇફ કવર (જીવન વીમાકવચ) + અકસ્માતને કારણે આવી જતી કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા + અકસ્માતમાં મૃત્યુ થવું

 • આપ આપના પ્રીમિયમને નિયમિતપણે, મર્યાદિત રીતે અથવા એક જ ચૂકવણીમાં ચૂકવી શકો છો.

 • આપ પ્લાનમાં સ્તર અથવા ઘટતી જતી મુદતના કવરમાંથી કોઈ એકને પસંદ કરી શકો છો

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

 • પ્રવેશની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 14 વર્ષ છે અને મહત્તમ વયમર્યાદા 70 વર્ષ છે.

 • પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા 76 વર્ષ છે.

 • પ્લાનમાં લઘુત્તમ મુદત 5 વર્ષની છે અને મહત્તમ મુદત 30 વર્ષની છે. સભ્ય દિઠ કવરની મહત્તમ મુદત લૉનની મુદતથી ઓછી અથવા તેને સમાન હોવી જોઇએ.

 • આવરી શકાતા ગ્રૂપનું લઘુત્તમ કદ 10 સભ્યનું છે અને ગ્રૂપના મહત્તમ કદની કોઈ મર્યાદા નથી.

 • પ્લાનમાં લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ સભ્ય દિઠ આઇએનઆર 5,000 છે. સભ્ય દિઠ આઇએનઆર 200,000ની મહત્તમ મર્યાદા ધરાવતી માઇક્રો ફાઇનાન્સ લૉન સિવાયના પ્લાનમાં મહત્તમ વીમાકૃત રકમની કોઈ મર્યાદા નથી.

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File