પોઈન્ટ ઓફ સેલ પ્લાન્સ (પીઓએસ

સરળતાની નવી વ્યાખ્યા
ખાતરીદાયક લાભો સાથે

જીવનમાં કશું જ આસાન નથી હોતું. જોકે આપણા નિયોજનો હોય છે, જે તમારા ઉપલક લાભોની ખાતરી રાખે છે અને સમજવા અને ખરીદી કરવામાં અત્યંત આસાન હોય છે!

શા માટે પસંદ કરવા જોઈએ ઈન્ડિયાફર્સ્ટનો પીઓએસ પ્લાન

 • સમજવામાં આસાન

  પ્લાન એટલો સરળ બનાવવામાં આવ્યો છે કે લઘુતમ આધાર સાથે આસાનીથી સમજી શકાય છે.

 • સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરેલા ઉપલક લાભો

  યોજના લો તે પૂર્વે જ તમારા લાભોની જાણકારી મળતી હોવાથી તમને બાંયધરી મળે છે.

 • બમણા લાભ

  એક યોજનામાં રક્ષણ અને બચતના બમણા લાભો.

 • ખરીદી કરવામાં આસાન

  તમારી સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ખરીદી કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી અને સ્વયંચાલિત છે.

 • કર લાભો

  પ્રવર્તમાન આવકવેરા લાભો અનુસાર તમે ચૂકવો તે પ્રીમિયમો અને પ્રાપ્ત કરો તે લાભો પર કર લાભો મેળવો.

અમુક પરિબળો જે ધ્યાનમાં રાખવાં જોઈએ

 • તમારી જરૂરત અનુસાર યોગ્ય યોજના લો
 • તમારા લાભો સમજો
 • યોગ્ય રક્ષણ અપનાવો
know more

તમારી જરૂરત અનુસાર યોગ્ય યોજના લો

તમારા લાભો સમજો

યોગ્ય રક્ષણ અપનાવો