ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ કેશ બેક પ્લાન

આજે જીવો. યાદો નિર્માણ કરો.અફસોસ નહીં કરો, વારુ... બિલકુલ!


ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પીઓએસ કેશ બેક પ્લાન તમારી તાકીદની જરૂરતોને પહોંચી વળવા માટે નિયમિત અંતરે ચુકવણીની અને તમારું ભવિષ્ય સંરક્ષિત રાખવા માટે ખાતરીદાયક ચુકવણીની બાંયધરી રાખે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પીઓએ કેશ બેક પ્લાન ખરીદી કરવાનાં કારણો

 • જો વીમિતનું અકાળે નિધન થાય તો તમારા પરિવારને વાર્ષિકીય પ્રીમિયમના 10 ગણાથી ઉચ્ચ રકમ અથવા સંચયિત ખાતરીદાયક ઉમેરા સાથે મેચ્યુરિટી પર વીમિત રકમની ખાતરી રાખે છે.
 • નિયમિત ખાતરીદાયક ચુકવણીઓ થકી તમારાં ટૂંકાં અને મધ્યમ ગાળાનાં નાણાકીય લક્ષ્યોને પહોંચી વળો.
 • ખાતરીદાયક ઉમેરા થકી તમારાં રોકાણોને વધારો.
 • ફ્ક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે ચુકવણી કરીને લાંબા ગાળાના રોકાણ લાભો માણો.
 • આવકવેરા ધારા અનુસાર કલમ 10 (10ડી) હેઠળ તમને નિયમિત અંતરે પ્રાપ્ત લાભ પર અથવા તમારી યોજનાની મેચ્યુરિટી પર તમને કર લાભો પણ મળશે
 • • ફ્ક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે ચુકવણી કરીને લાંબા ગાળાના રોકાણ લાભો માણો.

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

 • 9 વર્ષની યોજના માટે અનુક્રમે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ છે.
 • 12 વર્ષની યોજના માટે અનુક્રમે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે.
 • 15 વર્ષની યોજના માટે અનુક્રમે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે.
 • મેચ્યુરિટી સમયે મહત્તમ ઉંમર 65 વર્ષ છે.
 • લઘુતમ વીમિત રકમ રૂ. 50,000 છે. મહત્તમ વીમિત રકમ રૂ. 10,00,000 સુધી મંજૂર છે.

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back