ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પીઓએસ ઈન્શ્યુન્સ ખાતા પ્લાન

તમે મૂલ્ય કરો તે બચત કરો
તમે પ્રેમ કરો તેમને સંરક્ષિત કરો


ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પીઓએસ ઈન્શ્યુરન્સ ખાતા પ્લાન પ્રીમિયમ પ્લાનના વળતર સાથેની મુદતી બાંયધરી છે. તે અકાળે નિધનના સંજોગોમાં તમારા પરિવારની જરૂરોનું ધ્યાન રાખવા સાથે જો કશુંક અજુગતું બને તો તમારાં નાણાં પાછાં આપે છે

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પીઓએસ ઈન્શ્યુરન્સ ખાતા પ્લાન ખરીદી કરવાનાં કારણો

  • સમજવામાં સરળ અને કોઈ પણ પીઓએસ મર્ચન્ટ થકી ગમે ત્યાંથી ખરીદી કરવા માટે આસાન
  • તમારા પરિવારના નાણાકીય રક્ષણ આપવા માટે તૈયાર કરાઈ છે.
  • તમારાં પ્રીમિયમનું વળતરઃ જો બધું સારી રીતે ચાલે તો ચૂકવાયેલું કુલ પ્રીમિયમ(મો) પાછું મેળવો.
  • નિશ્ચિંત રહો, કારણ કે આરંભમાં જ લાભની અચૂક રકમની તમને જાણ થાય છે.
  • એકલ પ્રીમિયમ થકી ચુકવણી અને તમારી પસંદગી અનુસાર 5/7/10 વર્ષ રક્ષણ મેળવો.
  • તમારી ક્ષમતા અનુસાર તમારું રક્ષણ વધારવા માટે એકલ પ્રીમિયમ એક વાર અથવા એકથી વધુ વાર ચૂકવો.

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

  • લઘુતમ પ્રવેશ ઉંમર 25 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે.
  • લઘુતમ પ્રીમિયમ રૂ. 500 અને મહત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 15,000 છે.
  • લઘુતમ વીમિત રકમઃ રૂ. 2500, મહત્તમ વીમિત રકમઃ રૂ. 1,50,000
  • તમે 5 વર્ષ, 7 વર્ષ અથવા 10 વર્ષની મુદત માટે યોજના લઈ શકો છો.

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back