ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન

આપની શરતો પર જીવન જીવો, આખરે તે આપની મહેનતનું ફળ છે!

ઓનલાઇન ખરીદો

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન એ આપની બીજી ઇનિંગ્સ માટેની બાંયધરીપૂર્વકની આર્થિક સુરક્ષા યોજના છે. તે આપને પ્લાનના પ્રારંભિક વર્ષોમાં બાંયધરીપૂર્વકનું વળતર રળવાનો વિકલ્પ આપે છે અને ત્યારબાદ બૉનસ મારફતે આપને નિવૃત્તિનું ભંડોળ ઊભું કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન ખરીદવાના કારણો

 • બાંયધરીપૂર્વકની માનસિક શાંતિ - ખાતરીપૂર્વકનું વળતર મેળવો અને આપની આર્થિક સ્થિતિને સુદ્રઢ બનાવો

 • પાછલા વર્ષોમાં પ્રાપ્ત થતાં બૉનસની સાથે આપના સતત વધતા જતાં નિવૃત્તિના ભંડોળ મારફતે હંમેશા ફુગાવાથી આગળ રહો.

 • આપની પોતાની અનુકૂળતા મુજબ રોકાણ કરવાના અનેકવિધ વિકલ્પો - નિયમિત, મર્યાદિત અથવા તો એક જ વારમાં ચૂકવવામાં આવતું પ્રીમિયમ

 • વહેલી શરૂઆત કરો અને ભવિષ્ય માટે ભંડોળ ઊભું કરો

 • 40 વર્ષની પૉલિસીની મુદત સુધી રોકાણ કરી આપના નિવૃત્તિના ભંડોળને મહત્તમ સ્તરે લઈ જાઓ

 • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ ચૂકવવામાં આવતા પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા ફાયદા પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • પ્રીમિયમની નિયમિત ચૂકવણીના વિકલ્પ માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય 25 વર્ષ અને મહત્તમ વય 55 વર્ષ છે

 • પ્રીમિયમની મર્યાદિત ચૂકવણીના વિકલ્પ માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય 25 વર્ષ અને મહત્તમ વય 70 વર્ષ છે

 • પ્રીમિયમની એક જ વખત કરવામાં આવતી ચૂકવણીના વિકલ્પ માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય 0 વર્ષ અને મહત્તમ વય 75 વર્ષ છે

 • પૉલિસીની મુદત પૂરી થવાના સમયે લઘુત્તમ અને મહત્તમ વય અનુક્રમે 40 વર્ષ અને 80 વર્ષ હોવી જોઇએ

 • પ્રીમિયમની નિયમિત અને મર્યાદિત ચૂકવણીના વિકલ્પ માટે લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 5,00,000 છે અને મહત્તમ મર્યાદા અંડરરાઇટિંગને આધિન છે

 • પ્રીમિયમની એક જ વખત કરવામાં આવતી ચૂકવણીના વિકલ્પ માટે લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 1,00,000 છે અને મહત્તમ મર્યાદા અંડરરાઇટિંગને આધિન છે

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે તેના પર વધુ વિગતો જોઈએ છે

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File