ઈન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન

જીવન તમારી ઈચ્છા અનુસાર જીવો, કારણ કે તમે તે કમાયું છે!Buy Onlineઈન્ડિયાફર્સ્ટ ગેરન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન

ગેરન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન લેવાનાં કારણો

 • ખાતરીદાયક મનની શાંતિ- ખાતરીદાયક વળતરોની કમાણી કરો અને તમારી નાણાકીય તાકાત વધારો.
 • પાછલાં વર્ષોમાં બોનસ સાથે નિવૃત્તિ ભંડોળની સતત વૃદ્ધિ સાથે મોઁઘવારીની આગળ રહો.
 • તમારી પોતાની પસંદગીથી રોકાણ કરવા ઘણા બધા વિકલ્પો- નિયમિત, મર્યાદિત અથવા એક પ્રીમિયમ.
 • વહેલી શરૂઆત કરો અને ભવિષ્ય માટે ભંડોળ બનાવો.
 • 40 વર્ષની મુદત સુધી તમારું નિવૃત્તિ ભંડોળ મહત્તમ બનાવો.
 • આ યોજના હેઠળ આવકવેરા કાયદા અનુસાર આવકવેરા ધારા 1961ની કલમ 80(સીસીસી) અનુસાર આ યોજના હેઠળ ચૂકવાયેલાં પ્રીમિયમ પર કર કપાત માટે તમે પાત્ર છો.

પાત્રતા માપદંડ શું છે?

 • નિયમિત પ્રીમિયમ માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 25 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 55 વર્ષ છે
 • મર્યાદિત પ્રીમિયમ માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 25 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ છે
 • એક પ્રીમિયમ માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 0 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 75 વર્ષ છે.
 • યોજનાની મુદતને અંતે લઘુતમ અને મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષથી 80 વર્ષ હોવું આવશ્યક છે.
 • નિયમિત અને મર્યાદિત પ્રીમિયમ માટે લઘુતમ વીમિત રકમ રૂ. 5,00,000 અને મહત્તમ મર્યાદા વીમાંકનને આધીન છે.
 • • એક પ્રીમિયમ માટે વીમિત રકમ રૂ. 1,00,000 છે

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in style