ઈન્ડિયાફર્સ્ટ એનીટાઈમ પ્લાન

જીવનમાં વિશેષ સંબંધો વિશેષ સંભાળના હકદાર હોય છેBuy Onlineઈન્ડિયાફર્સ્ટ એનીટાઈમ પ્લાન ઓનલાઈન શુદ્ધ મુદત વીમા યોજના છે, જે તમે હયાત નહીં હોય તેવી ઘટનાઓમાં તમારા વહાલાજનની નાણાકીય જરૂરતોની સંભાળ રાખે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ એનીટાઈમ પ્લાન લેવાનાં કારણો

 • ઝડપી અને આસાન ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા.
 • 5થી 40 વર્ષ સુધી જીવન રક્ષણ માઓ
 • કોઈ પણ અજુગતી ઘટનાના કિસ્સામાં વહાલાજનને એકસામટી રકમના લાભની બાંયધરી.
 • માસિક, અર્ધવાર્ષિક, વાર્ષિક કે એક પ્રીમિયમ ચૂકવવાનો વિકલ્પ.
 • પ્રવર્તમાન આવકવેરા કાયદા અનુસાર કલમ 80સી અને કલમ 10(10ડી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.

પાત્રતા માપદંડ શું છે?

 • અરજી કરવા માટે લઘુતમ ઉંમર 18 વર્ષ છે અને મહત્તમ ઉંમર 60 વર્ષ છે.
 • પ્લાન ટર્મને અંતે મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ છે.
 • લઘુતમ વીમિત રકમ: રૂ. 10,00,000, મહત્તમ વીમિત રકમ: રૂ. 5,00,00,000

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in style