ટર્મ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ

તમારા સ્વજનો માટે સુખદ જીવન અનુભવો સુનિશ્ચિત કરવા એ સુંદર બાબત છે

GET A QUOTE

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પ્લાન તમારા અકાળ મૃત્યુના કિસ્સામાં તમારા પરિવારને ઊચક રકમ સુનિશ્ચિત કરી આપે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પ્લાન ખરદીવા માટેના કારણો

  • 40 વર્ષ સુધીના ગાળા માટે જીવન કવચ મેળવો

  • વીમાધારકના અકાળે મૃત્યુના કિસ્સામાં સુનિશ્ચિત લાભ

  • ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ પર કરવેરાના લાભો ઉપલબ્ધ છે અને પ્રવર્તમાન વેરા કાયદા મુજબ લાભો મળે છે.

પાત્રતા માપદંડ શું છે?

  • અરજી કરવા માટેની લઘુત્તમ વય 18 અને મહત્તમ વય 60 છે.

  • પ્લાનના અંતે મહત્તમ વય 70 વર્ષની છે.

  • લઘુત્તમ સુનિશ્ચિત રકમ (સમ એસ્યોર્ડ): રૂ।. 1,00,000. મહત્તમ સુનિશ્ચિત રકમ: રૂ।. 5,00,00,000

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File