ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પ્લાન

કારણ કે વહાલાજનોને ઉત્તમ જીવનનો અનુભવ મળે તેની ખાતરી રાખવી તે સૌથી સુંદર છે.GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

  • ensure protection
  • create wealth
  • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પ્લાન તમારા અકાળે મૃત્યુના કિસ્સામાં તમારા પરિવારને એકસામટી રકમનો લાભ આપે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ પ્લાન લેવાનાં કારણો

  • 40 વર્ષ સુધી જીવન રક્ષણ માણો
  • વીમિતના અકાળે મૃત્યુના કિસ્સામાં ખાતરીદાયક લાભ
  • કલમ 80સી હેઠળ તમે રોકાણ કરો તે પ્રીમિયમ પર કર લાભો માણો

પાત્રતા ?માપદંડ શું છે

  • અરજી કરવા માટે લઘુતમ ઉંમર 18 વર્ષ છે અને મહત્તમ ઉંમર 60 વર્ષ છે.
  • યોજનાના અંતે મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ છે.
  • લઘુતમ વીમિત રકમ રૂ. 1,00,000 અને મહત્તમ વીમિત રકમ રૂ. 5,00,00,000 છે

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back