સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક

જેથી તમે બંને દુનિયાનું શ્રેષ્ઠતમ મેળવી શકો


જીવનની કોઈ પણ અનિશ્ચિતતામાંથી તમારા પરિવારનું રક્ષણમાં લક્ઝરીથી મૂળભૂત જરૂરતો સુધી પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. અમે તમારે માટે એવી વિશેષ યોજના લાવીએ છીએ જે સ્ટાર ફર્સ્ટ ઓપ્ટિમા, સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ, સ્ટાર ફર્સ્ટ કેર, સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ, સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક સુધીની પાંચ વિકલ્પોની પસંદગી એક છત હેઠળ જીવન અને આરોગ્ય રક્ષણનું સંયોજન આપે છે. તમે કોઈ પણ અજુગતી ઘટનાઓથી તમારી ગેરહાજરીમાં અને હાજરીમાં પણ તમારા વહાલાજનના કલ્યાણમાં કોઈ અવરોધ પેદા નહીં કરશે તેની ખાતરી રાખી શકો છો. તમારા પરિવારને યોજનામાં વ્યાપક આરોગ્યની ઓફરોમાંથી અને જીવન રક્ષણમાંથી પણ લાભ મળી શકે છે, જે પોલિસી ધારકના બદનસીબે મૃત્યુના સંજોગોમાં તેમનું રક્ષણ કરશે.

સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક ખરીદી કરવાનાં કારણો

  • પોલિસી ધારક માટે જીવન રક્ષણ મેળવો અને જરૂરતના સમયમાં તમારા વહાલાજનને રક્ષણ મળે તેની ખાતરી રાખો.
  • પરિવારમાં નવા જન્મેલા બાળકનું રક્ષણ લો? હવે તમારું નાનું બાળક પણ તે કે તેણી 5 મહિનાનું થતા પ્લાનમાં આવરી લઈ શકાય છે.
  • તમારા પ્લાનમાં 101 દિવસની દિવસની સંભાળની પ્રક્રિયાનો લાભ મેળવો.
  • શું તમારી ઉંમર 51 વર્ષથી ઓછી છે? તો તમારે માટે સારા સમાચાર છે. 50 વર્ષ સુધી પ્લાન લેવા માટે તમને ટૂંકો નોન મેડિકલ માર્ગ મળે છે.
  • રક્ષણની મર્યાદા ખતમ થવા પર તમારી વીમિત રકમના 200 ટકા સુધી ઓટોમેટિક રિસ્ટોરેશનમાંથી લાભ લો.
  • તમારા ખિસ્સામાંથી જ તો ખર્ચ ચૂકવવા માટે હોસ્પિટલ કેશ કવર મેળવીની નાની રકમ ચૂકવો.
  • હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ પછી 60 વર્ષની ઉંમર અને વધુ માટે નજીવા ખર્ચે પેશન્ટ કેર હેઠળ ઘર ખાતે પેશન્ટ એટન્ડન્ટ ચાર્જીસ.
  • શું તમારું વર્ષ દાવા મુક્ત હતું? તો વીમિત રકમના 25 ટકા સુધી મહત્તમ એકત્રિત બોનસ મેળવો.
  • તમારાં ચૂકવાયેલાં પ્રીમિયમ પર કલમ 80 (ડી) અને કલમ 80 (સી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.
  • આ કોમ્બી પ્લાનમાં આરોગ્યના લાભો માટે પોતાનું અને તમારા પરિવારનું વ્યક્તિગત રીતે રક્ષણ મેળવી શકો છો. ઉપરાંત જીવન રક્ષણ પણ મળશે.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

LET OUR FINANCIAL PROFESSIONAL CALL YOU BACK

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back