સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવટ

જેથી તમે બંને દુનિયાનુંશ્રેષ્ઠતમ મેળવી શકો


જીવનની કોઈ પણ અનિશ્ચિતતામાંથી તમારા પરિવારનું રક્ષણમાં લક્ઝરીથી મૂળભૂત જરૂરતો સુધી પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. અમે તમારે માટે એવી વિશેષ યોજના લાવીએ છીએ જે સ્ટાર ફર્સ્ટ ઓપ્ટિમા, સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ, સ્ટાર ફર્સ્ટ કેર, સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ, સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક સુધીની પાંચ વિકલ્પોની પસંદગી એક છત હેઠળ જીવન અને આરોગ્ય રક્ષણનું સંયોજન આપે છે. તમે કોઈ પણ અજુગતી ઘટનાઓથી તમારી ગેરહાજરીમાં અને હાજરીમાં પણ તમારા વહાલાજનના કલ્યાણમાં કોઈ અવરોધ પેદા નહીં કરશે તેની ખાતરી રાખી શકો છો. તમારા પરિવારને યોજનામાં વ્યાપક આરોગ્યની ઓફરોમાંથી અને જીવન રક્ષણમાંથી પણ લાભ મળી શકે છે, જે પોલિસી ધારકના બદનસીબે મૃત્યુના સંજોગોમાં તેમનું રક્ષણ કરશે.

સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ ખરીદી કરવાનાં કારણો

 • પોલિસી ધારક માટે જીવન રક્ષણ મેળવો અને જરૂરતના સમયમાં તમારા વહાલાજનને રક્ષણ મળે તેની ખાતરી રાખો.
 • પ્લાનમાં આરોગ્ય રક્ષણ સાથે આખા પરિવારનું રક્ષણ કરો (મહત્તમ 2 પુખ્ત અને 3 બાળક).
 • તમારા પ્લાનમાં નવા જન્મ માટે ઓટોમેટિક રક્ષણ અને નિર્ધારિત મર્યાદા સુધી એકધાર્યા 36 મહિનાના રક્ષણ પછી સામાન્ય અને સીઝેરિયન ડિલિવરી માટે રક્ષણ મેળવો.
 • તમારા પ્લાનમાં 405 દિવસની દિવસની સંભાળની પ્રક્રિયાનો લાભ મેળવો.
 • શું તમારી ઉંમર 51 વર્ષથી ઓછી છે? તો તમારે માટે સારા સમાચાર છે. 50 વર્ષ સુધી પ્લાન લેવા માટે તમને ટૂંકો નોન મેડિકલ માર્ગ મળે છે.
 • મર્યાદિત રક્ષણ ખતમ થવા પર તમારી વીમિત રકમના 100 ટકા સુધી તમને ઓટોમેટિક રિસ્ટોરેશનનો લાભ મળે છે.
 • તમારા ખિસ્સામાંથી જ તો ખર્ચ ચૂકવવા માટે તમારી વીમિત રકમ અનુસાર હોસ્પિટલ કેશ મેળવો.
 • પ્લાનમાં આઉટ- પેશિયન્ટ, ડેન્ટલ, ઓપ્થેલ્મિક અને બેરિયા ટ્રિક જેવાં વિવિધ રક્ષણમાંથી પણ લાભ.
 • આરોગ્ય વીમિત રકમની સમકક્ષ અંગત અકસ્માત રક્ષણ સાથે પોતાનું કે જીવનસાથીનું કે 18 વર્ષ થી વધુ બાળકોનું રક્ષણ કરો.
 • દાવા મુક્ત વર્ષ હતું? વીમિત રકમના મહત્તમ 100 ટકા સુધી બોનસ માણો (5 લાખ માટે- પ્રથમ દાવા મુક્ત વર્ષ માટે બોનસ તરીકે વીમિત રકમના 50 ટકા અને ત્યાર બાદ દાવા મુક્ત વર્ષ માટે વધુ 50 ટકા).
 • 3 દાવા મુક્ત વર્ષના દરેક બ્લોક માટે તમારી વીમિત રકમ અનુસાર આરોગ્ય તપાસ ખર્ચ મેળવો.
 • તમારાં ચૂકવાયેલાં પ્રીમિયમ પર કલમ 80 (ડી) અને કલમ 80 (સી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

LET OUR FINANCIAL PROFESSIONAL CALL YOU BACK

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back