સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ

જેથી તમે બંને દુનિયાનુંશ્રેષ્ઠતમ મેળવી શકો


જીવનની કોઈ પણ અનિશ્ચિતતામાંથી તમારા પરિવારનું રક્ષણમાં લક્ઝરીથી મૂળભૂત જરૂરતો સુધી પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. અમે તમારે માટે એવી વિશેષ યોજના લાવીએ છીએ જે સ્ટાર ફર્સ્ટ ઓપ્ટિમા, સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ, સ્ટાર ફર્સ્ટ કેર, સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ, સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક સુધીની પાંચ વિકલ્પોની પસંદગી એક છત હેઠળ જીવન અને આરોગ્ય રક્ષણનું સંયોજન આપે છે. તમે કોઈ પણ અજુગતી ઘટનાઓથી તમારી ગેરહાજરીમાં અને હાજરીમાં પણ તમારા વહાલાજનના કલ્યાણમાં કોઈ અવરોધ પેદા નહીં કરશે તેની ખાતરી રાખી શકો છો. તમારા પરિવારને યોજનામાં વ્યાપક આરોગ્યની ઓફરોમાંથી અને જીવન રક્ષણમાંથી પણ લાભ મળી શકે છે, જે પોલિસી ધારકના બદનસીબે મૃત્યુના સંજોગોમાં તેમનું રક્ષણ કરશે

સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ ખરીદી કરવાનાં કારણો

  • પોલિસી ધારક માટે જીવન રક્ષણ મેળવો અને જરૂરતના સમયમાં તમારા વહાલાજનને રક્ષણ મળે તેની ખાતરી રાખો.
  • પ્લાનમાં આરોગ્ય રક્ષણ સાથે આખા પરિવારનું રક્ષણ કરો (મહત્તમ 2 પુખ્ત અને 2 બાળક)
  • પરિવારમાં નવા જન્મેલા બાળકનું રક્ષણ લો? હવે તમારું નાનું બાળક પણ તે કે તેણી 5 મહિનાનું થતા પ્લાનમાં આવરી લઈ શકાય છે
  • તમારા પ્લાનમાં 101 દિવસની દિવસની સંભાળની પ્રક્રિયાનો લાભ મેળવો.
  • શું તમારી ઉંમર 51 વર્ષથી ઓછી છે? તો તમારે માટે સારા સમાચાર છે. 50 વર્ષ સુધી પ્લાન લેવા માટે તમને ટૂંકો નોન મેડિકલ માર્ગ મળે છે.
  • હોસ્પિટલાઈઝેશન રક્ષણનો લાભ લો અને ઈન- પેશન્ટ હોસ્પિટલાઈઝેશન ખર્ચ માટે વીમિતનું રક્ષણ કરો
  • કલમ 80 (ડી) અને કલમ 80 (સી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

LET OUR FINANCIAL PROFESSIONAL CALL YOU BACK

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back