સ્ટાય પસ્ટત ઓપ્ટટભા

જેથી તમે બંને દુનિયાનુંશ્રેષ્ઠતમ મેળવી શકો


જીવનની કોઈ પણ અનિશ્ચિતતામાંથી તમારા પરિવારનું રક્ષણમાં લક્ઝરીથી મૂળભૂત જરૂરતો સુધી પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. અમે તમારે માટે એવી વિશેષ યોજના લાવીએ છીએ જે સ્ટાર ફર્સ્ટ ઓપ્ટિમા, સ્ટાર ફર્સ્ટ ડિલાઈટ, સ્ટાર ફર્સ્ટ કેર, સ્ટાર ફર્સ્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ, સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક સુધીની પાંચ વિકલ્પોની પસંદગી એક છત હેઠળ જીવન અને આરોગ્ય રક્ષણનું સંયોજન આપે છે. તમે કોઈ પણ અજુગતી ઘટનાઓથી તમારી ગેરહાજરીમાં અને હાજરીમાં પણ તમારા વહાલાજનના કલ્યાણમાં કોઈ અવરોધ પેદા નહીં કરશે તેની ખાતરી રાખી શકો છો. તમારા પરિવારને યોજનામાં વ્યાપક આરોગ્યની ઓફરોમાંથી અને જીવન રક્ષણમાંથી પણ લાભ મળી શકે છે, જે પોલિસી ધારકના બદનસીબે મૃત્યુના સંજોગોમાં તેમનું રક્ષણ કરશે.

સ્ટાર ફર્સ્ટ ઓપ્ટિમા ખરીદી કરવાનાં કારણો

  • પોલિસી ધારક માટે જીવન રક્ષણ મેળવો અને જરૂરતના સમયમાં તમારા વહાલાજનને રક્ષણ મળે તેની ખાતરી રાખો.
  • પ્લાનમાં આરોગ્ય રક્ષણ સાથે આખા પરિવારનું રક્ષણ કરો (મહત્તમ 2 પુખ્ત અને 3 બાળક)
  • તમારા બાળકને જન્મ પછી તેના કે તેણીના 16મા દિવસથી પ્લાનમાં આવરી લો
  • તમારા પ્લાનમાં 405 દિવસની દિવસની સંભાળની પ્રક્રિયાનો લાભ મેળવો.
  • શું તમારી ઉંમર 50 વર્ષથી ઓછી છે? તો તમારે માટે સારા સમાચાર છે. 49 વર્ષ સુધી પ્લાન લેવા માટે તમને ટૂંકો નોન મેડિકલ માર્ગ મળે છે.
  • મર્યાદિત રક્ષણ ખતમ થવા પર તમારી વીમિત રકમના 100 ટકા સુધી તમને ઓટોમેટિક રિસ્ટોરેશનનો લાભ મળે છે.
  • દાવો કરેલી રકમ અપૂરતી હોય ત્યારે ટ્રિગર્સ રિચાર્જ કરતા હોવાથી રક્ષણ ખતમ થવાની ચિંતા નહીં કરવી પડે.
  • દાવા મુક્ત વર્ષ હતું? તો 35 ટકા સુધી એકત્રિત બોનસ પણ માણો.
  • કલમ 80 (ડી) અને કલમ 80 (સી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

LET OUR FINANCIAL PROFESSIONAL CALL YOU BACK

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back