ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ કેશ બેક પ્લાન

આજે જીવો. યાદો નિર્માણ કરો. અફસોસ નહીં કરો, વારુ... બિલકુલ!GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ કેશબેક પ્લાન પરંપરિક બચત યોજના છે, જે તમારી તાત્કાલિક જરૂરતોને પહોંચી વળવા માટે નિયમિત અંતરે ચુકવણીની અને તમારું ભવિષ્ય સંરક્ષિત રાખવા માટે મેચ્યુરિટી ચુકવણીની ખાતરી રાખે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ લાઈફ કેશ બેક પ્લાન લેવાનાં કારણો

 • વીમિતના અજુગતા નિધનના સંજોગોમાં તમારા પરિવારની નાણાકીય સલામતીની વાર્ષિક પ્રીમિયમના 10 ગણાન ઉચ્ચ ચૂકવીને અથવા સંચયિત ખાતરીદાયક ઉમેરા સાથે મેચ્યુરિટી પર વીમિત રકમ ખાતરી રાખો.
 • નિયમિત ખાતરીદાયક ચુકવણીઓ મારફત ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાનાં નાણાકીય લક્ષ્યોને પહોંચી વળો.
 • ખાતરીદાયક ઉમેરા સાથે તમારાં રોકાણો વધારો. મર્યાદિત સમયગાળા માટે જ ચુકવણી કરીને લાંબા ગાળાના રોકાણ લાભો માણો.
 • આવકવેરા કાયદા અનુસાર 80 80 (સી) હેઠળ તમે રોકાણ કરેલાં પ્રીમિયમ પર કર લાભો મેળવો
 • આવકવેરા ધારાની કલમ 10 (10ડી) અનુસાર તમે નિયમિત અંતરે પ્રાપ્ત કરો તે લાભો પર અથવા તમારી યોજનાની મેચ્યુરિટી પર કર લાભો પણ મળે છે.

પાત્રતા માપદંડ?

 • 9 વર્ષની યોજના માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ છે.
 • 12 વર્ષની યોજના માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે.
 • 15વર્ષની યોજના માટે અરજી કરવાની લઘુતમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 55 વર્ષ છે.
 • મેચ્યુરિટી સમયે મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 • લઘુતમ વીમિત રકમ રૂ. 50,000 છે. મહત્તમ વીમિત રકમ પર કોઈ મર્યાદા નથી (વીમાંકનને આધીન).

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back