ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ કૅશ બૅક પ્લાન

આ ક્ષણમાં જીવો, તેને યાદગાર બનાવો. પસ્તાવો શેનો... આ તો હાંસકારો છે!

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ કૅશ બૅક પ્લાન આપની તાત્કાલિક જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે નિયમિત અંતરાલે ચૂકવણીની ખાતરી આપે છે અને આપના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા પાકતી મુદતે એક બાંયધરીપૂર્વકની ચૂકવણી પણ કરે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ કૅશ બૅક પ્લાન ખરીદવાના કારણો

  • સંચિત કરેલા બાંયધરીપૂર્વકના ઉમેરણોની સાથે વાર્ષિક પ્રીમિયમ અથવા પાકતી મુદતે પ્રાપ્ત થતી વીમાકૃત રકમ કરતાં 10 ગણા વધુ જોખમને આવરી લઈ આપના પરિવારની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે.

  • બાંયધરીપૂર્વકની નિયમિત ચૂકવણી મારફતે આપના ટૂંકા અને મધ્યમગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરો

  • બાંયધરીપૂર્વકના ઉમેરણોની મારફતે આપના રોકાણમાં વધારો કરો

  • ફક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે ચૂકવણી કરી લાંબાગાળાના રોકાણ લાભનો આનંદ માણો

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • 9 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 45 વર્ષ છે

  • 12 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 50 વર્ષ છે

  • 15 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 55 વર્ષ છે

  • પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા 70 વર્ષ છે

  • લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000 છે. તો વીમાકૃત રકમની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી (અંડરરાઇટિંગને આધિન).

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપનેકેવી રીિેમદદરૂપ થઈ શકેછેિેઅંગે વધુતવગિો મળે વવા માગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File