ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લોંગ ગેરેન્ટીડ ઇન્કમ પ્લાન

જાદુનો સંચાર કરો આપના જીવનમાં

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લોંગ ગેરેન્ટીડ ઇન્કમ પ્લાન એ એક સુવ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવતી બચતનું ત્રુટિરહિત એકીકરણ છે, જે બાંયધરીપૂર્વકની નિયમિત આવક, પ્રીમિયમ અને જીવનવીમા કવચ પરત કરવા જેવા અનેકવિધ લાભ પૂરાં પાડી આપને અને આપના પ્રિયજનોને શ્રેષ્ઠતા પ્રદાન કરે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લોંગ ગેરેન્ટીડ ઇન્કમ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

 • ટૂંકાગાળા માટે ચૂકવણી કરો અને લાંબાગાળાના લાભનો આનંદ માણોs

 • આપના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરવામાં આપને સહાયરૂપ થવા બાંયધરીપૂર્વકની આવક

 • આવકના નિશ્ચિત વિકલ્પની સાથે આપની જીવનશૈલીની જરૂરિયાતોને પ્રોત્સાહન આપો. નિશ્ચિત 20 વર્ષ માટે બાંધયરીપૂર્વકની આવક મેળવો.

 • સમગ્ર જીવન દરમિયાન આવકનો વિકલ્પ - 99 વર્ષની વય સુધી બાંધયરીપૂર્વકની આવક મેળવો

 • આવકના લાભનો સમયગાળો પૂરો થયાં બાદ ચૂકવવામાં આવેલા કુલ પ્રીમિયમને પરત મેળવો

 • આપ જો એક પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું ચૂકી જાઓ તો પણ સંપૂર્ણ જીવનવીમા કવચનો લાભ મેળવવાનું ચાલુ રાખો (આપે પ્રથમ બે વર્ષના પ્રીમિયમ સંપૂર્ણપણે ચૂકવી દીધા હોય તે પછી લાગુ થાય છે)

 • વધારાના લાભ માટે રાઇડર્સ ઉમેરવાનો વિકલ્પ

 • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ તથા પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતના લાભ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • નિશ્ચિત આવકના વિકલ્પ માટે પ્રવેશ વખતે વયમર્યાદા 8 વર્ષથી 29 વર્ષ છે અને સમગ્ર જીવન દરમિયાન આવકના વિકલ્પ માટે 30 વર્ષથી 60 વર્ષ છે

 • 10 વર્ષની નિશ્ચિત પૉલિસી મુદત માટે 5/6/7 વર્ષ માટે પ્રીમિયમ ચૂકવો

 • નિશ્ચિત આવકના વિકલ્પ માટે આવકના લાભનો સમયગાળો 20 વર્ષ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર જીવન દરમિયાન આવકના વિકલ્પ માટે 99 વર્ષ સુધી આવક પ્રાપ્ત થાય છે

 • લઘુત્તમ મૂળભૂત વીમાકૃત રકમ રૂ. 2,40,000 છે અને મહત્તમ વીમાકૃત રકમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

 • લઘુત્તમ પ્રીમિયમ વાર્ષિક રૂ. 24,000, અર્ધવાર્ષિક રૂ. 12,286, ત્રિમાસિક રૂ. 6,216 અને માસિક રૂ. 2,088 છે, જ્યારે મહત્તમ પ્રીમિયમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

 • વીમાકૃત રકમના ગુણકની સારણી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 • યોગ્યતાના ફૉર્મને ડાઉનલૉડ અને પ્રિન્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File

આ ઉત્પાદન આપનેકેવી રીિેમદદરૂપ થઈ શકેછેિેઅંગે વધુતવગિો મળે વવા માગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK