ઈન્ડિયાફર્સ્ટ મહાજીવન પ્લાન

જાદુ ઉમેરો તમારા જીવનમાંGET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ મહાજીવન પ્લાન સહભાગી, નોન- લિંક્ડ એન્ડોવમેન્ટ પ્લાન છે, જે ખાતરીદાયક મેચ્યુરિટીની રકમ વત્તા દર નાણાકીય વર્ષને અંતે કંપની દ્વારા જાહેર કરાતું રિવર્ઝનરી બોનસ અને જો કોઈ હોય તો ટર્મિનલ બોનસ આપે છે. આ બચત યોજના થકી તમે તમારી આવક અને જરૂરતોને આધારે નિયમિત પ્રીમિયમના યોગદાન થકી પદ્ધતિસર રીતે તમારી બચતો જમા કરી શકો છો.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ મહા જીવન પ્લાન લેવાનાં કારણો

 • તમારી આવક અને જરૂરતોને આધારે નિયમિત પ્રીમિયમ યોગદાન થકી પદ્ધતિસર રીતે તમારી બચતો જમા કરો.
 • ખાતરીદાયક મેચ્યુરિટી રકમ (વીમિત રકમ) + બોનસ (જો કોઈ હોય તો) સાથે સમૃદ્ધ બનો.
 • તમારી ભાવિ જરૂરતોનું નિયોજન કરો અને તમે ચાહો કે ખાતરીદાયક રકમ નક્કી કરો- 15- 25 વર્ષ વચ્ચે કોઈ પણ સમયે.
 • ટર્મિનલ બોનસ (જો કોઈ હોય તો) મારફત વધારાની આવકો માણો.
 • ઈન્ડિયાફર્સ્ટ ટર્મ રાઈડર સાથે યોજનાના લાભો વધારો અને વીમિતના અકાળે મૃત્યુના સંજોગોમાં રાઈડર વીમિત રકમની સમકક્ષ વધારાનો મૃત્યુ લાભ મેળવો.
 • પ્રવર્તમાન આવકવેરા કાયદા અનુસાર કલમ 80સી અને કલમ 10(10ડી) હેઠળ કર લાભો મેળવો

પાત્રતા માપદંડ

 • અરજી કરવા માટે લઘુતમ ઉંમર 515 વર્ષ છે અને મહત્તમ ઉંમર 55 વર્ષ છે.
 • યોજનાને અંતે લઘુતમ ઉંમર 20 વર્ષ અને યોજનાને અંતે મહત્તમ ઉંમર 70 વર્ષ.
 • લઘુતમ વીમિત રકમ રૂ. 50,000 અને મહત્તમ વીમિત રકમ રૂ. 20,00,00,000 છે. લઘુતમ અને મહત્તમ પોલિસીની મુદત

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back