ઈન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન

જીવન જ્યારે તમને પૂછો તેનાથી પણ વધુ આપે છેGET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન યુનિટ- લિંક્ડ વીમા યોજના છે, જે તમને રોકાણ અને સિક્યુરિટી એમ બંને વિશ્વનું શ્રેષ્ઠતમ આપે છે. તમને જીવન રક્ષણ મળે છે અને તમારાં નાણાં આપોઆપ સુરક્ષિત ફંડોમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. તે તમારાં ફંડોને ડાઈવર્સિફાઈ કરે છે અને સંરક્ષિત ભાવિ નિર્માણ કરીને જોખમ ઓછું કરે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ યુનિટ લિંક્ડ ઈન્શ્યુરન્સ પ્લાનમાં રોકાણ કરવાનાં કારણો

 • આ યુલિપ રોકાણ યોજના થકી અમારી ઓટોમેટિક ટ્રિગર આધારિત રોકાણ વ્યૂહરચનાની મદદથી તમારાં રોકાણો મહત્તમ બનાવો.
 • તમારાં રોકાણોની કમાણી એકધાર્યાં વળતરો આપતા અત્યંત સુરક્ષિત વિકલ્પોમાં આપોઆપ ટ્રાન્સફર કરીને સંરક્ષિત થાય છે.
 • પ્રીમિયમ ચુકવણીની સાનુકૂળતાઃ મર્યાદિત સમયગાળા માટે નિયમિત અથવા એક ચુકવણી મારફત તમારું પ્રીમિયમ ચૂકવી શકો છો.
 • વીમિતના અકાળે મૃત્યુના કિસ્સામાં જીવન રક્ષણ મારફત તમારા પરિવારના ભાવિનું રક્ષણ કરો.
 • પાંચ વર્ષના સમયગાળા પછી આંશિક ઉપાડ મારફત તમારાં નાણાંને આસાન પહોંચ મળે છે.

What are the eligibility criteria?

 • Minimum age at entry is 5 years and maximum age at entry is 65 years
 • Life cover for a minor starts at the end of two years from the date of commencement of the plan or at the first monthly plan anniversary after attainment of majority, whichever is first
 • Invest from 10 to 70 years when investing in regular premium, from 10 to 25 years in limited premium and from 5 to 20 years in single premium

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back