ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેઇવર ઑફ પ્રીમિયમ રાઇડર પ્લાન

જેવી આપની જરૂરિયાતો એવો આપનો પ્લાન

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેઇવર ઑફ પ્રીમિયમ રાઇડર આપને જીવનવીમાકૃત વ્યક્તિના મૃત્યુ થઈ જવા, અકસ્માતમાં સંપૂર્ણ કાયમી વિકલાંગતા આવી જવા કે ગંભીર બીમારી થવાના કિસ્સામાં આપની બેઝ પૉલિસીના ભવિષ્યના પ્રીમિયમને ચૂકવવામાંથી મુક્તિ આપીને સહાયરૂપ થશે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ વેઇવર ઑફ પ્રીમિયમ રાઇડર ખરીદવા માટેના કારણો

  • મૃત્યુ, અકસ્માતમાં સંપૂર્ણ કાયમી વિકલાંગતા આવી જવી અને ગંભીર બીમારી થવા જેવી અણધારી ઘટનાઓના પ્રતિકૂળ પ્રભાવની સામે આપના પ્રિયજનોની આર્થિક સુરક્ષા કરે છે.

  • અમે સમજીએ છીએ કે, દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાત અલગ-અલગ હોય છે અને આથી જ, આપને પસંદ કરવા માટે ત્રણ અલગ-અલગ વિકલ્પો આપીએ છીએ.

  • અણધારી ઘટના ઘટવાના કિસ્સામાં આપે ભવિષ્યના કોઈ પ્રીમિયમ ચૂકવવાની જરૂર નથી, કારણ કે, આપના પ્રીમિયમની જવાબદારી અમે સ્વીકારીએ છીએ.

  • આપને જરૂરિયાતના સમયમાં મદદરૂપ થવા અમે 10 જેટલી ગંભીર બીમારીઓ માટે વીમાકવચ પૂરું પાડીએ છીએ.

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • અરજી કરવા માટેની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 55 વર્ષ છે

  • લઘુત્તમ પ્રીમિયમ વાર્ષિક રૂ. 500 છે

  • પ્લાનની મુદત બેઝ પ્લાનને સમાન છે

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File