ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લિટલ ચેમ્પ પ્લાન

આપના બાળકની
‘ઊંચી’ ઉડાનનો રનવે તૈયાર કરો

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લિટલ ચેમ્પ પ્લાન આપના બાળકના સપનાંઓને સાકાર કરવા આવશ્યક નાણાં માટે બાંયધરીપૂર્વકની નિયમિત ચૂકવણી પૂરી પાડે છે. વ્યાપક નાણાકીય સુરક્ષાની મદદથી આપની ગેરહાજરીમાં પણ આપના બાળકના ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ લિટલ ચેમ્પ પ્લાન ખરીદવાના કારણો

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણી માફ કરવાની અંતર્નિહિત સુવિધા મારફતે આપના પ્રિયજનોના સપનાંઓને સુરક્ષાકવચ પૂરું પાડે છે

  • એકસામટી ચૂકવણી અથવા નિયમત આવક તરીકે મૃત્યુ સંબંધિત લાભને પસંદ કરવાનો ફાયદો મેળવો.

  • આપની જરૂરિયાતને અનુરૂપ પૉલીસીની મુદત / પ્રીમિયમની ચૂકવણીની શરતો અને ચૂકવણીની પદ્ધતિઓના વિકલ્પ.

  • આપની જરૂરિયાત પર આધાર રાખી પૉલિસીની મુદત દરમિયાન આપની વીમાકૃત રકમના 101%થી 125%ની બાંયધરીપૂર્વકની ચૂકવણી પૂરાં પાડનારા વિવિધ 8 વિકલ્પની વ્યાપક શ્રેણીમાંથી પસંદગી કરો.

  • બૉનસની સંચિત રકમ મારફતે આપના રોકાણની સલામત વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરો.

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ ચૂકવવામાં આવેલ પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા લાભ પર કરબચતના લાભ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 21 વર્ષ છે અને મહત્તમ વયમર્યાદા 45 વર્ષ છે

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણીની મુદત 7થી 14 વર્ષ છે. પૉલિસીની લઘુત્તમ અને મહત્તમ મુદતનો આધાર પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવેલી મુદત પર રહેલો છે

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણીની 7થી 9 વર્ષની મુદત માટે લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 1,50,000 છે અને પ્રીમિયમની ચૂકવણીની 10થી 14 વર્ષની મુદત માટે રૂ. 2,00,000 છે. અંડરરાઇટિંગને આધિન મહત્તમ વીમાકૃત રકમની કોઈ મર્યાદા નથી.

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File