ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ‘ઇન્શ્યોરેન્સ ખાતા’ પ્લાન (માઇક્રો-ઇન્શ્યોરેન્સ પ્રોડક્ટ)

આપના માટે જે મૂલ્યવાન છે તેની બચત, આપના પ્રિયજનોની સુરક્ષા

IndiaFirst Life “INSURANCE KHATA” Plan (Micro-Insurance Product) is a micro life insurance, endowment plan.  It takes care of both your family’s needs in case of your untimely demise and returns more than your money if no untoward event takes place.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ‘ઇન્શ્યોરેન્સ ખાતા’ પ્લાનને ખરીદવા માટેના કારણો

 • સમજવામાં ખૂબ જ સરળ અને પૉલીસી ખરીદવી તદ્દન સહેલી

 • આપના પરિવારને આર્થિક સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ.

 • પૉલિસીની મુદત પૂરી થવા પર આપને પ્રાપ્ત થશે પાકતી મુદતના ખાતરીપૂર્વકના લાભ

 • બાકી નિશ્ચિંત રહો, કારણ કે, આપને પૉલિસી શરૂ થતી વેળાએ જ લાભની ચોક્કસ રકમની જાણકારી મળી જાય છે.

 • એક જ વખતમાં પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરો અને આપની પસંદ મુજબ 5/7/10 વર્ષ માટેનું વીમાકવચ પ્રાપ્ત કરો.

 •  

  તમારી ક્ષમતા મુજબ તમારા કવરને વધારવા માટે એક અથવા ઘણા વખત એક પ્રીમિયમ ચૂકવો.

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ છે તથા 5 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે મહત્તમ વયમર્યાદા 45 વર્ષ, 7 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે 43 વર્ષ અને 10 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે 40 વર્ષ છે.

 • પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા 50 વર્ષ છે

 • 5 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે લઘુત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 200 છે, 7 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે રૂ. 143 છે અને 10 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે રૂ. 100 છે.

 • 5 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે મહત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 40,000 છે, 7 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે રૂ. 28,570 છે અને 10 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે રૂ. 20,000 છે.

 • લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમઃ રૂ. 1000 અને મહત્તમ વીમાકૃત રકમઃ રૂ. 2,00,000 છે.

 • આપ આ પ્લાનને 5 વર્ષ, 7 વર્ષ અથવા 10 વર્ષની મુદત માટે ખરીદી શકો છો.

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Product Brochure File