ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ પીઓએસ કૅશ બૅક પ્લાન

જીવનમાં જેટલું મહત્વ ભવિષ્યનું આયોજન કરવાનું છે એટલું જ તેને મન ભરીને માણવાનું પણ છે

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ પીઓએસ કૅશ બૅક પ્લાન આપની તાત્કાલિક જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે નિયમિત અંતરાલે ચૂકવણીની ખાતરી આપે છે અને આપના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા પાકતી મુદતે એક બાંયધરીપૂર્વકની ચૂકવણી પણ કરે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ પીઓએસ કૅશ બૅક પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • સંચિત કરેલા બાંયધરીપૂર્વકના ઉમેરણોની સાથે વાર્ષિક પ્રીમિયમ અથવા પાકતી મુદતે પ્રાપ્ત થતી વીમાકૃત રકમ કરતાં 10 ગણા વધુ જોખમને આવરી લઈ આપના પરિવારની નાણાકીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે.

  • બાંયધરીપૂર્વકની નિયમિત ચૂકવણી મારફતે આપના ટૂંકા અને મધ્યમગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરો.

  • બાંયધરીપૂર્વકના ઉમેરણોની મારફતે આપના રોકાણમાં વધારો કરો

  • ફક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે ચૂકવણી કરી લાંબાગાળાના રોકાણ લાભનો આનંદ માણો.

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • 9 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 45 વર્ષ છે

  • 12 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 50 વર્ષ છે

  • 15 વર્ષના પ્લાન માટે, અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 55 વર્ષ છે

  • પાકતી મુદતે મહત્તમ વયમર્યાદા 70 વર્ષ છે

  • લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 50,000 છે. તો વીમાકૃત રકમની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી (અંડરરાઇટિંગને આધિન).

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File