ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સિમ્પલ બેનીફિટ પ્લાન

તાના હાથે રોપેલા છોડના ફળોની મીઠાશ અનેરી હોય છે

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સિમ્પલ બેનીફિટ પ્લાન વીમાકવચની સાથે-સાથે ભવિષ્ય માટે બચત કરવાની તક પણ પૂરી પાડે છે. આ પ્લાનમાં એક બાંયધરીપૂર્વકની રકમ પ્રાપ્ત થવાની સાથે-સાથે મૃત્યુ અથવા પાકતી મુદત જેવી ચોક્કસ ઘટનાઓ ટાણે બૉનસ પણ મળે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સિમ્પલ બેનીફિટ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • પાકતી મુદતે પ્રાપ્ત થતી બાંયધરીપૂર્વકની રકમ (વીમાકૃત રકમ) + બૉનસ (જો કોઈ હોય તો) વડે સમૃદ્ધિ પામો

  • આપના ભવિષ્ય માટે બચત કરવાની સ્થિતિસ્થાપકતા

  • રૂ. 2 લાખ સુધીની વીમાકૃત રકમ માટે તદ્દન સરળ અંડરરાઇટિંગની સાથે તરત સીધો જ પ્લાન ઇશ્યૂ કરવામાં આવે છે

  • શરણાગતિ મૂલ્યના 90% સુધીની લોન મેળવીને કટોકટી દરમિયાન તમારા નાણાં Accessક્સેસ કરો

  • કરવેરા લાભ ચુકવણીના પ્રીમિયમ અને પ્રવર્તમાન ટેક્સ કાયદા મુજબ પ્રાપ્ત થયેલા લાભો પર ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

  • અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ છે અને અરજી કરવાની મહત્તમ વય 50 વર્ષ છે.

  • પ્લાનના અંતે મહત્તમ વય 70 વર્ષ છે.

  • લઘુત્તમ વીમાકૃત રકમઃ રૂ. 20,000 અને મહત્તમ વીમાકૃત રકમ રૂ. 5,00,000 છે.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપનેકેવી રીિેમદદરૂપ થઈ શકેછેિેઅંગે વધુતવગિો મળે વવા માગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File