ઈન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન

પોતાને અગ્રતા બનાવોતમારાં સપનાંઓને પાંખો આપો.GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleઈન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન યુનિટ લિંક્ડ વીમા યોજના છે, જે વીમા રક્ષણ અને વેલ્થ બિલ્ડર એમ બંને લાભને જોડે છે. તમારી જોખમ ભૂખને આધારે તમે અલગ અલગ અસ્કયામત વર્ગોમાં 4 ફંડ્સમાં રોકાણ કરી શકો છો. યુલિપ પોલિસી માર્કેટ- લિંક્ડ રોકાણો કરીને તમારો સંપત્તિનો પોર્ટફોલિયો નિર્માણ કરવામાં તમને મદદ કે છે, જે સાથે આંશિક ઉપાડ થકી તમારાં નાણાંને આસાન પહોંચ તમને મળે છે.

ઈન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન યુનિટ લિંક્ડ વીમા યોજના લેવાનાં કારણો

 • આ યુલિક રોકાણ યોજના થકી વિવિધ ફંડોમાં રોકાણો મારફત તમારી બચતો પદ્ધતિસર વધારો.
 • વીમિતના અકાળે મૃત્યુના સંજોગોમાં જીવન રક્ષણ
 • એકમાંથી અન્યમાં સ્વિચિંગ કરીને અથવા તમારાં પ્રીમિયમ રિડાયરેક્ટિંગ કરીને તમારાં રોકાણોને મહત્તમ બનાવો.
 • તમારાં રોકાણોને પ્લાનનાં છેલ્લાં 3 વર્ષમાં લિક્વિડ ફંડમાં ટ્રાન્સફર કરીને તમારી બચતોનું રક્ષણ કરો.
 • પ્રવર્તમાન આવકવેરા કાયદા અનુસાર કલમ 80સી અને કલમ 10 (10ડી) હેઠળ કર લાભો મેળવો.

પાત્રતા માપદંડ

 • લઘુતમ પ્રવેશ ઉંમર 5 વર્ષ અને મહત્તમ પ્રવેશ ઉંમર 65 વર્ષ
 • યોજનાની મુદતને અંતે મહત્તમ ઉંમર 75 વર્ષ.
 • પ્રીમિયમ માસિક, અર્ધવાર્ષિક અને વાર્ષિક ચૂકવી શકાય છે
 • નિયમિત પ્રીમિયમ યોજનાની મુદતની સમકક્ષ માટે 10, 15, 20 અને 25 વર્ષ મારફત ચૂકવી શકાય છે.
 • એકલ પ્રીમિયમ માટે મુદત યોજના 5, 10, 15, 20 વર્ષ છે.

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back