ఇెండయి ాఫస్్ ల ైఫ్ సి.ఎస్.సి "ఇన్స్యూర్న్ె య ఖాతా" ప్ాాన్

మీరు విలువిచేేదాన్ని ప్ొదుపు చేయుట మీరు ప్రేమెంచేవార్ి రక్షణకు

ఇెండయి ాఫస్్ ల ైఫ్ సి.ఎస్.సి "ఇన్స్యూర్న్ె య ఖాతా" ప్ాాన్ అనదే ి, అన్సుసెంధాన్నెంచబడన్న, ప్ాలొగన్సబడన్న, ప్రేమయెం ప్ాాన్ తిర్గి ి చెల్ాెంపుతో గల బీమా అవధి. ఒకవేళ మీ అకాల మరణము సెంభవిెంచిన్స పక్షములో, అది మీ కుట ెంబ అవసర్ాలన్సు చ్సుకుెంట ెంది మర్ియు అన్స్హయ సెంఘటన్స ఏదీ జరగన్న పక్షములో మీ డబుున్సు మీకు తిర్గి ి ఇసుుెంది.

కొన్సడాన్నకి కారణాలు ఇెండయి ాఫస్్ ల ైఫ్ సి.ఎస్.సి "ఇన్స్యూర్న్ె య ఖాతా" ప్ాాన్

 • మీ కుట ెంబాన్నకి ఆర్ికి రక్షణ కల్పెంచడాన్నకి రూప్ొెందిెంచిన్సట్దట

 • ఇక భర్ోస్ాగా ఉెండెండి, ఎెందుకెంటే మీకు ఖచిేత్ెంగా ఎెంత్ మొత్ుెం వసుుెందో మొదటాలనే తెలుసుుెంద

 • అరిెం చేసుకోవడెం సులువు మర్ియు కొన్సుగోలు చేయడెం సులభెం

 • సిెంగిల్ ప్రేమయెం దాీర్ా చెల్ాెంచెండి మర్ియు మీ ఇష్్ెం మేరకు 5/7/10 సెంవత్యర్ాలకు వర్ుెంి పు ప్ొెందెండి

 • మీ స్ామరిూము పకే ారము మీ వర్ుెంి పు ప్ ెంచుకోవడాన్నకి సిెంగిల్ ప్రేమయమున్సు ఒకకస్ార్ిగా గానీ లేదా అనేకస్ారాుగా గానీ చల్ె ాెంచెండ

వాట్ ఆర్ ది అర్హత ప్రమాణం?

 • మెచ్యర్ిటీ సమయాన్నకి కనీస వయసుయ 25 సెంవత్యర్ాలు

 • గర్ిష్్ వయసుయ 50 సెంవత్యర్ాలు

 • కనీస ప్రేమయెం రు. 500

 • గర్ిష్్ ప్రేమయెం రు. 15,000

 • కనీస హామీ ఇవీబడే మొత్ుెం:Rs.2500

 • గర్ిష్్ెంగా హామీ ఇవీబడే మొత్ుెం:రు.1,50,000 లు.

 • మీరు ఈ ప్ాాన్ న్న 5 సెంవత్యర్ాలు, 7 సెంవత్యర్ాలు లేదా 10 సెంవత్యర్ాల అవధికి కొన్సుగోలు చేయవచుే.

ఈ ఉత్పాదన మీకు ఎలా సహాయపడగలదో మరిన్ని వివరాలు కావాలా?

మా ఆర్థిక నిపుణుడు మీకు తిరిగి కాల్ చేయనివ్వండి

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK