ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ లోగో

 

మీడియాకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మరియు సమాచారము కొరకు:

శ్రీమతి. సోనియా నొతాని
ముఖ్య మార్కెటింగ్ అధికారి

ప్రత్యక్ష: +91 22 62700518
బోర్డు : +91 22 61658700
ఇమెయిల్: sonia.notani@indiafirstlife.com

శ్రీమతి. మనల్లీ అజ్మీరా
హెడ్-కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్

ప్రత్యక్ష: +91 22 6857 0448
బోర్డు: +91 22 6165 8700
ఇమెయిల్: manallii.ajmera@indiafirstlife.com