ఇండిమాపస్ట్ల ఫ్ై ఒఎస్ట క యష్ ఫయయక్ ుాన్స

ీవిత్ం అనేదిబవిష్యత్తకు రణాళిక చయసఽకోవడమేక కుండా దాి గురంచ్చ ీవించడం గురంచ్చ కూడా


మీ సత్వర అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు రెగ్యులర్ విరామాల్లో పేఅవుట్ లకు ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ పిఒఎస్ క్యాష్ బ్యాక్ ప్లాన్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది మరియు మీ భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించేందుకు హామీతోకూడిన మెచ్యూరిటి పేఅవుట్ ఇస్తుంది.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ పిఒఎస్ క్యాష్ బ్యాక్ ప్లాన్ కొనడానికి కారణాలు

 • ఒకవేళ దురద్రుష్టవశాత్తూ లైఫ్ అష్యూర్డ్ చనిపోతే వార్షిక ప్రీమియానికి 10 రెట్లు ఎక్కువగా లేదా ప్రాప్తించిన గ్యారంటీడ్ అడిషన్లతో పాటు మెచ్యూరిటిపై బీమా సొమ్ము చెల్లించడం ద్వారా మీ కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తుంది.
 • రెగ్యులర్ అష్యూర్డ్ పేఅవుట్ల ద్వారా మీ స్వల్ప మరియు మధ్యకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలు తీర్చడం.
 • గ్యారంటీడ్ అడిషన్ల ద్వారా మీ పెట్టుబడులను పెంపొందించుట
 • పరిమిత కాలం పాటు మాత్రమే చెల్లించడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రయోజనాలు ఆనందించడం
 • మీరు పెట్టుబడిపెట్టిన ప్రీమియంపై ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80 (సి) కింద పన్ను మినహాయింపులు పొందవచ్చు.
 • ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 10 (10డి) కింద మీ ప్లాన్ మెచ్యూరిటి సమయంలో లేదా రెగ్యులర్ విరామాల్లో మీరు పొందే ప్రయోజనాలపై మీరు పన్ను మినహాయింపులు కూడా పొందుతారు.

అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

 • 9 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 45 సంవత్సరాలు.
 • 12 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 50 సంవత్సరాలు.
 • 15 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేయడానికి కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 50 సంవత్సరాలు.
 • మెచ్యూరిటి సమయానికి గరిష్ట వయస్సు 65 సంవత్సరాలు
 • కనీస బీమా సొమ్ము రూ. 50,000. అనుమతించబడే గరిష్ట రూ. 10,00,000

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back