ఇండిమాపస్ట్ల ఫ్ై ఒఎస్ట ఇనా్రన్స్ ఖ్ాత్ా ుాన్స

ఆత్మ్ములకు బద్రత్ కలి సాత
ీయు విలువ ఇచయి ు ద్ఽ ప


ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ పిఒఎస్ ఇన్సూరెన్స్ ఖాతా ప్లాన్ అనేది ప్రీమియం వాపసు ప్లాన్ గల టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. ఒకవేళ మీరు అకాల మరణం చెందితే మీ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చుతుంది మరియు అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకపోతే మీ డబ్బు వాపసు ఇస్తుంది. ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ పిఒఎస్ ఇన్సూరెన్స్ ఖాతా ప్లాన్

కొనడానికి కారణాలు

  • అర్థంచేసుకోవడం ముఖ్యం మరియు పిఒఎస్ మర్చంట్ దేని ద్వారా అయినా ఎక్కడైనా కొనడం సులభం,
  • మీ కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణ కల్పించేందుకు రూపొందించబడింది.
  • మీ ప్రీమియం వాపసు- అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే చెల్లించిన ప్రీమియంలన్నీ మీకు వాపసు చేయబడతాయి.
  • మిగతా వాటికి హామీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రారంభంలో ప్రయోజనాల ఖచ్చితమైన మొత్తం మీకు తెలుసు కాబట్టి.
  • సింగిల్ ప్రీమియం ద్వారా చెల్లించండి మరియు మీరు కోరుకున్న ప్రకారం 5/7/10 సంవత్సరాల పాటు కవరేజి పొందండి.
  • మీ సామర్థ్యం ప్రకారం మీ కవరేజిని పెంచేందుకు సింగిల్ ప్రీమియం ఒకసారి లేదా ఎక్కువ సార్లు చెల్లించండి.

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

  • લઘુતમ પ્રવેશ ઉંમર 25 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે.
  • લઘુતમ પ્રીમિયમ રૂ. 500 અને મહત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 15,000 છે
  • લઘુતમ વીમિત રકમઃ રૂ. 2500, મહત્તમ વીમિત રકમઃ રૂ. 1,50,000
  • તમે 5 વર્ષ, 7 વર્ષ અથવા 10 વર્ષની મુદત માટે યોજના લઈ શકો છો.

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back