ఇండిమాపస్ట్ఎీటమ్ై ుాన్స

ీవిత్ంలో రత్యక సంఫంధాలకురత్యక సంయక్షణ అవసయంBuy Onlineఇండియాఫస్ట్ ఎనీటైమ్ ప్లాన్ అనేది ఆన్ లైన్ పూర్తి టర్మ్ ప్లాన్. ఒకవేళ మీరు లేని పక్షంలో మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చుతుంది.

ఇండియాపస్ట్ ఎనీటైమ్ప్లాన్ ని కొనడానికి కారణాలు

 • త్వరిత మరియు సులభ ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ.
 • 5 నుంచి 40 సంవత్సరాల వరకు జీవిత బీమా పొందండి.
 • ఒకవేళ ఏదైనా దురద్రుష్టకర సంఘటన కలిగితే మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఖచ్చితంగా ఏకమొత్తం ప్రయోజనం.
 • నెలవారీగా, అర్ధ సంవత్సరం, లేదా ఏక ప్రీమియంగా చెల్లించే ఎంపిక.
 • అమలులో ఉన్న పన్ను చట్టాల ప్రకారం సెక్షన్ 80సి మరియు సెక్షన్ 10 (10డి) ప్రకారం పన్ను మినహాయింపులు పొందండి. అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

 • ప్రవేశించడానికి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 60 సంవత్సరాలు
 • ప్లాన్ యవధి ముగిసే నాటికి గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు.
 • గరిష్ట బీమా సొమ్ము: రూ. 10,00,000 లక్షలు. గరిష్ట బీమా సొమ్ము: రూ. 5,00,00,000

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in style