ఇండిమాపస్ట్ల ఫ్ై క యష్ ఫయయక్ ుాన్స

ీవించండినేడు. జఞా క లు సఽరష్ంచఽకోండి . దయికీఫయధ డకండి, వవల్త.... దాదా పగ !GET A QUOTE

Get
a quick quote

Get a quote to
achieve your goals

Quick! You're a few steps away from your customised quote.

 • ensure protection
 • create wealth
 • retire in styleఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్ బ్యాక్ ప్లాన్ nఅనేది సంప్రదాయ సేవింగ్స్ ప్లాన్. మీ సత్వర అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు మరియు మీ భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించడానికి ఖచ్చితమైన పేఅవుట్ కల్పించేందుకు రెగ్యులర్ విరామాల్లో పేఅవుట్లకు గ్యారంటీ ఇస్తుంది.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్ బ్యాక్ సేవింగ్స్ ప్లాన్ ని కొనడానికి కారణాలు

 • ఒకవేళ లైఫ్ అష్యూర్డ్ దురద్రుష్టవశాత్తూ చనిపోతే ప్రాప్తించిన గ్యారంటీడ్ అడిషన్లతో పాటు వార్షిక ప్రీమియానికి అత్యధికంగా 10 రెట్లు లేదా మెచ్యూరిటి సమయంలో బీమా సొమ్ము చెల్లించడం ద్వారా మీ కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తుంది.
 • రెగ్యులర్ అష్యూర్డ్ పేఅవుట్ల ద్వారా మీ స్వల్ప కాల మరియు మధ్య కాల ఆర్థిక లక్ష్యాలను నెరవేర్చుతుంది.
 • గ్యారంటీడ్ అడిషన్ల ద్వారా మీ పెట్టుబడులను పెంచుకొనుట. గ్యారంటీడ్ అడిషన్ల ద్వారా మీ పెట్టుబడులను పెంపొందిస్తుంది.
 • మీరు పెట్టుబడిపెట్టిన ప్రీమియంపై ఆదాయపు పన్ను చట్టాల్లోని సెక్షన్ 80 (సి) కింద పన్ను మినహాయింపులు పొందండి.
 • మీరు పెట్టుబడిపెట్టిన ప్రీమియంపై ఆదాయపు పన్ను చట్టాల్లోని సెక్షన్ 80 (సి) కింద పన్ను మినహాయింపులు పొందండి.

అర్హత ప్రామాణికత

 • 9 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 45 సంవత్సరాలు.
 • 12 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 50 సంవత్సరాలు.
 • 15 సంవత్సరాల ప్లాన్ కి, దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయస్సు 55 సంవత్సరాలు.
 • మెచ్యూరిటి సమయానికి గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు
 • కనీస బీమా సొమ్ము రూ. 50,000. గరిష్ట బీమా సొమ్ముపై పరిమితి లేదు (అండర్ రైటింగుకు లోబడి)

What our Customers have to Say

Want more details on how this product may help you

Let our financial professional call you back

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
call back