టర్మ్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్

ఎందుకంటే గొప్ప జీవిత అనుభవాలను భరోసా మీ ప్రియమైనవారికి చేయవలసిన అందమైన విషయం

GET A QUOTE

ఒకవేళ మీరు అకాల మరణం చెందితే మీ కుటుంబానికి ఏక మొత్తం బెనిఫిట్ ఇస్తామన ఇండియాఫస్ట్ లైప్ ప్లాన్ హామీ ఇస్తోంది.

ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ప్లాన్ ని కొనండానికి కారణాలు

 • 40 సంవత్సరాల కాలవ్యవధి వరకూ జీవిత వర్తింపును ఆస్వాదించండి

 • జీవితబీమా చేయబడిన వ్యక్తి యొక్క అకాల మరణము విషయములో భరోసా గల ప్రయోజనం

 • సెక్షన్ 80 సి కింద, మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రీమియంపై పన్ను ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు

అర్హత ప్రామాణికత ఏమిటి?

 • దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు మరియు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి గరిష్ట వయస్సు 60 సంవత్సరాలు.

 • ప్లాన్ యొక్క ఆఖరునాటికి గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు.

 • కనీస హామీ ఇవ్వబడే మొత్తం:రు.1,00.000 లు, గరిష్టంగా హామీ ఇవ్వబడే మొత్తం:రు.5,00,00,000 లు

Why do I need Term Insurance?


Before delving into why you need to buy term insurance, let’s look at a few soul-searching questions:

 • Do you think you’ve ensured your family’s financial security in your absence?
 • Are your investments and/or savings enough to support your family when they cannot rely on your monthly income?
 • Will your family members be free of the burden of your liabilities and debt payments in case of your demise?

If you have answered NO to any of these questions, buying a term plan is a necessary investment for you. Here’s why:

Whether you’re the head of your family, a single parent, a business owner, or a salaried employee, buying a term insurance plan that suits your needs is the smartest way to ensure your family’s financial future.

To safeguard your family’s financial stability

The financial impact of losing an earning member of the family can severely reduce the standard of living of dependents, and put an end to their dreams for the future. Continue being the wind beneath your loved one’s wings by ensuring their financial stability, even in your absence.

To be prepared

Plan, not to fail. Fail not, to plan. The only thing certain in life is that everything is uncertain. The best way to deal with life’s uncertainties is to be prepared for all eventualities. A substantial life cover such as a 1 crore term insurance can protect your family against life’s vagaries.

To protect your assets

If you have a car or home loan to pay off, these liabilities transfer to your family members in the case of your untimely demise. A term insurance policy helps secure your family’s future. The lump sum death benefit can be used to pay off any liabilities and debts, and protect your assets without causing your family any stress.

To keep lifestyle changes to a minimum

Your family is used to a certain standard of living. Your dependents have dreams of a brighter future—plans for further education, marriage, and peaceful life. Losing a breadwinner can quickly turn things for the worse and make it difficult for your loved ones to live as comfortably as they did before. A term cover offers benefits that can make their financial future simple and secure.

Why should I buy IndiaFirst Life Plan?


Enjoy life cover benefits for a period of up to 40 years

The best time to buy term insurance is right now. Opting to buy a term policy now ensures that you get the lowest possible premium rate for you, and the term you want. IndiaFirst Life Plan offers you term cover for a period of 5 to 40 years, with 70 years as maximum age at end of the plan term.

Provide financial protection to your loved ones with high term cover at affordable rates

Once you pay off your utility bills, rent, and other monthly expenses, a hefty insurance premium might be difficult to manage. IndiaFirst Life Plan has you covered with affordable premiums that will not burn a hole in your pocket. This smart term plan brings peace to your mind and your wallet. The premium amount depends on the life assured’s age, plan term, and sum assured. IndiaFirst Life Plan premiums start for as little as Rs 100 per month.

Ensure the financial stability of your family, even in your absence

Most people have home loans and children’s education to pay for—a life to plan. The death of the breadwinner/earning member of the family will throw all of these plans in flux. IndiaFirst Life Plan allows you to put your family’s dreams first by planning for them in advance.

Maintain your family’s way of life with a significant lump sum death benefit

IndiaFirst Life Plan offers options from Rs. 1,00,000 to Rs. 50 crore life cover. In the unfortunate event of the life assured’s untimely demise during the period covered, the nominees will receive a lump sum amount equal to the sum assured in the term cover. The death benefit payable to the nominees will be more than 105% of all the premiums paid at any point in time.

Avail tax benefits for premiums paid and benefits received as per applicable tax laws

Under the prevailing Income Tax laws, you stand to gain tax benefits on premiums paid and benefits received.

Freelook for 15 days

IndiaFirst Life offers you a freelook period of 15 days so you can return the plan if you disagree with the terms and conditions. This gives you complete freedom to try the term plan at your convenience. You can also download a Sample Policy Document beforehand.

Who should buy IndiaFirst Life Plan term insurance?


IndiaFirst Life Plan is a no-frills term cover that does exactly what it says it does. Catering to people from all walks of life and different age groups, this term insurance policy is what you need to secure your family’s future, even after you’re gone.

Single and unmarried

Even if you are single and unmarried, you have parents and other family members dependent on you, especially post-retirement. Buy term insurance to support your dependents in your absence.

Married with no children

You’ve vowed to support and care for your spouse. Ensure that your responsibilities towards your spouse are completed by ensuring you have a backup plan to secure your loved one’s future in any circumstances.

Married with kids

Along with financially supporting your spouse, you have the additional responsibilities of caring for your children, paying for their education, and getting them married. IndiaFirst Life Plan term cover will support your dependents and help maintain their lifestyle even after you’re gone.

How much term coverage do I need?


Is a sum assured of Rs. 50,00,000 enough or should you opt for a Rs. 1 crore term plan? A general rule of thumb is that the sum assured in your term plan should be at least 10-20x your current annual income, after taking into consideration any debts you have, and outstanding loans and liabilities to be paid.

So, if your annual income is around Rs. 10 lakhs, you should buy a term plan of Rs. 1 crore or more. Often, people reverse engineer the process and go with a sum assured that has an affordable premium. However, this is not the right way to arrive at how much term coverage you need. With a rational mind, think of your future expenditure, inflation, and dependents.

Your considerations should include:

 • Maintenance of standard of living for your family
 • Repayment of loans and debts
 • Expenses in the future—child’s education, wedding, etc.
 • Investments to be made in the future
 • Inflation

What are the eligibility criteria for IndiaFirst Life Plan term insurance?


Any Indian citizen can be the life assured in IndiaFirst Life Plan term insurance policies, as long as they meet these basic eligibility criteria:

 • Minimum age of application is 18 years
 • Maximum age for applying is 60 years
 • Maximum age at the end of the plan is 70 years
 • Minimum sum assured is Rs. 1,00,000; and maximum sum assured is Rs. 50,00,00,000

What are the factors that affect term insurance rates?


The premium amount you will pay depends on:

Age

Buy a term plan as early as possible in life. Young people are at a lower risk of falling ill with life-threatening conditions. Furthermore, younger people typically pay more premiums than older folks. This means that your premium amount is lower the younger you are when you buy the term policy.

Gender

Research studies indicate that women generally live longer than men. Typically, there is a higher probability that women will pay more premiums in the long run as compared to men, and so, women pay comparatively lower premium amounts.

Personal and family medical history

Your medical history undoubtedly plays a large role in arriving at your term insurance premium rates. A history of ailments such as cancer or heart conditions in the family is likely to raise your insurance rates. Similarly, if you have any pre-existing high-risk health conditions, it will have a bearing on your premium rates.

Smoking habits

One of the primary considerations is whether you are a smoker. If you have not smoked at all in the preceding year, you can self-declare as a non-smoker. Premium rates for non-smokers are lower.

ఉత్పత్తుల బ్రోచర్

Download Brochure File

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

ఈ ఉత్పత్తి మీకు ఎలా సహాయపడుతుందనే దానిపై మరిన్ని వివరాలు కావాలి

మా ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫెషనల్ కాల్ బ్యాక్

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK