ఎస్.ఎం.ఎస్ సేవలు

 • మాకు SMS చేయండి:FUND 92444 92444 కు చేయండి. ఉదా:FUND 12345678 అని టైప్ చేసి 92444 92444 కి పంపించండి

మీరు పొందుతారు

 • ప్రస్తుత ఫండ్ విలువ
 • పెట్టుబడి చేసిన నిధులు
 • యూనిట్ హోల్డింగులు
 • ఫండ్ యొక్క NAV
 • మాకు SMS చేయండి:POLICY 92444 92444 కు చేయండి. ఉదా. POLICY 12345678 అని టైప్ చేసి 92444 92444 కి పంపించండి

మీరు పొందుతారు

 • పాలసీ నంబర్
 • పాలసీ స్థితి
 • హామీ ఇవ్వబడిన మొత్తము/నిధుల విలువ
 • చెల్లించకుండా ఉన్న ప్రీమియం
 • ప్రీమియం గడువు తేదీ