રોકાણ સંબંધિત પ્લાન (યુલિપ)

વધુ માંગો, વધુ પામો

આર્થિક જરૂરિયાતો સતત બદલાતી રહે છે. આથી, આપે વીમા અને રોકાણ એમ બંનેની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા સતત વિકસતા જાય તેવી ઉપાયની જરૂર છે.

અમારા યુનિટ લિંક્ડ પ્લાન પર નજર નાંખો. હમણાં જ આયોજન કરવાનું શરૂ કરો!

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ દ્વારા પૂરાં પાડવામાં આવતાં યુનિટ લિંક્ડ પ્લાનને શા માટે પસંદ કરવા જોઇએ?

 • બેવડો ફાયદો

 • ઑટોમેટિક-ટ્રિગર-આધારિત રોકાણ વ્યૂહરચના

 • રોકાણ કરવાની સ્થિતિસ્થાપકતા

 • રોકાણના એકથી વધુ વિકલ્પો

ધ્યાનમાં લેવાની કેટલીક બાબતો

 • યોગ્ય પ્લાન પસંદ કરો

 • આપની જોખમ લેવાની ક્ષમતાને જાણો

 • ફંડના કાર્યદેખાવનો અભ્યાસ કરો

 • પૉલિસીને સમજો

FAQs

 • પૉલિસી ખરીદતા પહેલાં મારે શું ચકાસવું જોઇએ?

  પૉલિસી ખરીદતા પહેલાં આપે આ બાબતોને ધ્યાન પર લેવી જોઇએ-

  • તમામ કપાતપાત્ર ચાર્જિસ
  • વિશેષતાઓ અને લાભ
  • બાકાતીઓ
  • અન્ય ઘોષણાઓ

 • શું યુલિપ મને કરબચત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે?

  હા, આપને કેટલાક નિયમો અને શરતોને આધિન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ની કલમ 80સી અને કલમ 10(10ડી) હેઠળ અનુક્રમે ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ તેમજ પાકતી મુદતે પ્રાપ્ત થતી રકમ પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. કરબચતના લાભ કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ઉપલબ્ધ થાય છે અને આવા કર સંબંધિત કાયદાઓ બદલાવાને આધિન છે.

 • યુલિપ હેઠળ કેટલા ચાર્જ વસૂલવામાં આવે છે?

  યુલિપ હેઠળ વસૂલવામાં આવતા ચાર્જિસમાં પ્રીમિયમ ફાળવવાના ચાર્જિસ, પૉલિસીનો વ્યવસ્થાપન ખર્ચ, ફંડના મેનેજમેન્ટનો ખર્ચ, મૃત્યુ થવા સંબંધિત શુલ્ક અને પૉલિસીને સરેન્ડર કરવાના અથવા તો તેને બંધ કરાવવાના ચાર્જિસ.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY