એસએમએસ સેવા

 • અમને એસએમએસ કરો: FUND <પૉલિસીનો નંબર> લખી 92444 92444 પર મોકલી આપો. ઉદાહરણ તરીકે: FUND 12345678 લખી તેને 92444 92444 પર મોકલો.

આપને પ્રાપ્ત થશે

 • ફંડનું વર્તમાન મૂલ્ય
 • રોકાણ કરવામાં આવેલા ફંડ
 • યુનિટ હોલ્ડિંગ્સ
 • ફંડની એનએવી
 • અમને એસએમએસ કરો: FUND <પૉલિસીનો નંબર> લખી 92444 92444 પર મોકલી આપો. ઉદાહરણ તરીકે: FUND 12345678 લખી તેને 92444 92444 પર મોકલો.

આપને પ્રાપ્ત થશે

 • પૉલિસીનો નંબર
 • પૉલિસીની સ્થિતિ
 • વીમાકૃત રકમ/ફંડનું મૂલ્ય
 • પ્રીમિયમની ચૂકવવાની બાકી રકમ
 • પ્રીમિયમ ચૂકવવાની નિયત તારીખ