ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ కుటుంబము తన ఉద్యోగులు, ఏజెంట్లు మరియు పంపిణీదారుల యొక్క ప్రయత్నాలను సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో కలగలపడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉంది.


HELPING THE MASS MARKET WITH MICRO INSURANCE
For insurance to reach the masses, India needs a financial inclusion model that is fair, transparent, cost effective, regulated and which leverages the existing infrastructure. We at IndiaFirst Life Insurance have embarked on a journey to provide fairly priced, simple, comprehensive and efficiently serviced insurance to the mass market. We are channelling our efforts to make the insurance industry not only affordable, but also accessible and attractive to the mass market.


FINANCIALLY INCLUSIVE INSURANCE (PMJJBY):
IndiaFirst Life is an insurance company that participates actively in the financial inclusion scheme promoted by the government of India. PMJJBY is a bank account which is linked to a group term assurance cover, with a fixed premium of INR 436 per annum in May 2022 and cover of INR 200,000. The company offers this scheme through its bank partners, using technology that has a completely integrated and low-cost distribution model. 

IndiaFirst Life is proud to wear the mantle of inclusive development by entering into an agreement for distribution of its products through village level entrepreneurs (VLEs).