ઇન્ડિયાફર્સ્ટ માઇક્રો બચત પ્લાન

નાની વૃદ્ધિશીલ બચતો જીવનના ઊંચા લક્ષ્યો માટે

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ માઇક્રો બચત પ્લાન એ નોન-લિંક્ડ, પાર્ટિસિપેટિંગ, મર્યાદિત ચૂકવણી, માઇક્રો લાઇફ ઇન્શ્યોરેન્સ પ્લાન છે, જેની રચના આપના ભવિષ્યના લક્ષ્યો માટે આપને શિસ્તબચત બચતો પૂરી પાડવા કરવામાં આવી છે, જેમાં આપે પ્રીમિયમ ફક્ત 5 વર્ષ માટે જ ચૂકવવાનું છે. આ પ્લાન એ પણ સુનિશ્ચિત કરશે કે, આપના પ્રિયજનો દુર્ઘટનાના સંભવિત કિસ્સામાં જીવનવીમા કવચ વડે સુરક્ષિત રહે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ માઇક્રો બચત પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • આપના લાંબાગાળાના લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે ફક્ત પાંચ વર્ષ માટે પ્રીમિયમ ચૂકવો

  • આપ જો એક પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું ચૂકી પણ જાઓ તો પૂરેપૂરા એક વર્ષ માટે જીવનવીમા કવચનો લાભ મેળવવાનું ચાલુ રાખો (આપે સંપૂર્ણ એક વર્ષના પ્રીમિયમ ચૂકવી દીધા હોય તે પછી જ લાગુ થાય છે)

  • વાર્ષિક બૉનસ (જો કોઈ હોય તો)ના વધારાની સાથે આપની બચતને પ્રોત્સાહન આપો

  • મુદતના અંતે આપને પાકતી મુદતની વીમાકૃત રકમ વત્તા પ્રાપ્ત કરેલું બૉનસ (જો કોઈ હશે તો) પ્રાપ્ત થશે

  • આકસ્મિક મૃત્યુના લાભનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને આપના પ્રિયજનોને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાના પ્રતિકૂળ પ્રભાવો સામે સુરક્ષા પૂરી પાડો.

  • એક જ વારની ચૂકવણી અથવા તો 5 વર્ષના સમયગાળાના હપ્તાઓમાં ચૂકવણી કરી મૃત્યુ સંબંધિત લાભ મેળવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરો

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ તથા પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતના લાભ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

  • પ્રીમિયમના નમૂનાના દરો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File