ઇન્ડિયાફર્સ્ટ પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના

ભારતને એક નવા સ્તરે લઈ જાય છે, લોકોના જીવનને સુખમયબનાવે છે!

દર વર્ષે રીન્યૂ થઈ શકતી જીવનવીમા પૉલિસી પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના એ બચત બેંક ખાતું ધરાવતી કોઇપણ વ્યક્તિને ઉપલબ્ધ થાય છે. આ પ્લાન સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા મારફતે ગ્રાહકોને જીવનવીમા કવચ પૂરું પાડે છે.

ખરીદવાના કારણો ઇન્ડિયાફર્સ્ટ પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના

  • પરવડે તેવા માનક દરોએ જીવનવીમા કવચ પૂરું પાડે છે

  • અણધારી ઘ્નાના ક્રકર્સસામાં આઇએનઆર 2,00,000ના જીવનવીમાની સાથેઆપના પક્રરવારની સરુક્ષા કરે છે

  • ઓછામાં ઓછા દર્સિાવજીે કરણની સાથેઆ સરળ પ્રક્રિયા મારફિેઆપનો સમય બચાવેછે

  • પૉલલસીને‘ઑવર ધી કાઉડ્ર’ મળે વી આપના વીમાકવચનો ઝિપથી પ્રારંભ કરો

  • આપના બેંક ખાતામાંથી પ્રીમિયમ ઑટો ડેબિટ કરાવીને પૉલિસીને રીન્યૂ કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવો

  • પાકતી મુદતે કોઈ લાભ નહીં (કોઈ મેચ્યોરીટી બેનિફિટ નહીં)

  • આવકવેરાના પ્રવર્તમાન કાયદા મુજબ કલમ 80 સી અને કલમ 10 (10ડી) હેઠળ કરબચતનો લાભ મેળવો

શું છે? પાત્રતાના માપદંડ

  • પ્રવશે ની લઘત્તુ મ વયમયાટદા 18 વર્ષટઅનેમહત્તમ વયમયાટદા 50 વર્ષટછે

  • પાકતી મુદતે મહત્તમ વય 55 વર્ષ છે

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File