ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ મન્થલી ઇન્કમ પ્લાન

આપના સ્મિતને ખુશાલીમાં પરિવર્તિત થતી જુઓ

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ મન્થલી ઇન્કમ પ્લાન એ નોન-લિંક્ડ, પાર્ટિસિપેટિંગ, મર્યાદિત પ્રીમિયમ, જીવન વીમા પ્લાન છે, જે આપની પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરવાની મુદત અને અંતરાલના વર્ષ (જો પસંદ કરવામાં આવેલ હોય તો) પૂરી થયાં બાદ આપને બાંયધરીપૂર્વક નિયમિત માસિક ચૂકવણી પૂરી પાડે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ ગેરેન્ટીડ મન્થલી ઇન્કમ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • અમે આપને દર મહિને બાંયધરીપૂર્વકની આવક પ્રાપ્ત થવાની ખાતરી આપીએ છીએ

  • આપ ચૂકવો છો તેના કરતા વધુ મેળવો! અમે ચૂકવણીઓ મારફતે નિયમિત માસિક સહાય પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી રહ્યાં છીએ ત્યારે આપને મળે છે વાર્ષિક રીતે આપના પ્રીમિયમના 105%થી 125% સુધીનું વળતર

  • આ પૉલિસીમાં બાંયધરીપૂર્વકની સમયસર ચૂકવણીઓની મદદથી મોટા લક્ષ્યો નિર્ધારિત કરો અને તેને હાંસલ કરો

  • આપની આવકનું સારી રીતે આયોજન કરો. આપ બાંયધરીપૂર્વકની આપની માસિક રકમ ચૂકવણીના વર્ષો બાદ તરત મેળવવા માંગો છો કે થોડા વર્ષોની રાહ જોવા માંગો છો તે પસંદ કરી શકો છો

  • ઑફર પર આપવામાં આવતી વિવિધ સ્થિતિસ્થાપકતાઓની સાથે આપ આ પ્લાનને આપની જરૂરિયાત મુજબ અનુકૂળ બનાવી શકો છો, કારણ કે, આપને પ્રીમિયમની ચૂકવણીની વિવિધતા, પૉલિસીની મુદતના વિકલ્પો અને પ્રીમયમની ચૂકવણીની પદ્ધતિના વિકલ્પો પ્રાપ્ત થાય છે.

  • કોઇપણ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાના કિસ્સામાં જીવન વીમાકવચ મારફતે આપના પ્રિયજનોનું રક્ષણ કરવાની સાથે પાકતી મુદતે પ્રાપ્ત થતાં બૉનસની મદદથી આપની બચતમાં વધારો કરો.

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ, ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને પ્રાપ્ત કરેલા લાભ પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો શું છે?

  • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 50 વર્ષ છે

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણી કરવાની મુદત 8થી 11 વર્ષની વચ્ચેની છે. પૉલિસીની મુદત એ પ્રીમિયમની ચૂકવણીની મુદત, અંતરાલના વર્ષ તથા બાંયધરીપૂર્વકની નિયમિત આવકની મુદતનો સરવાળો છે.

  • મૂળભૂત વીમાકૃત રકમની ગણતરી આપની (વીમાકૃત વ્યક્તિની) વય, જાતિ, વાર્ષિક પ્રીમિયમ, પ્રીમિયમની ચૂકવણીની મુદત અથવા પૉલિસીની મુદત તથા પસંદ કરવામાં આવેલા અંતરાલના વર્ષના આધારે કરવામાં આવશે.

આ ઉત્પાદન આપનેકેવી રીિેમદદરૂપ થઈ શકેછેિેઅંગે વધુતવગિો મળે વવા માગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File