ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ સ્માર્ટ પૅ પ્લાન

લાભને બેવડો કરો

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ સ્માર્ટ પૅ પ્લાન એ તરલતા અને જીવન વીમાકવચની સાથે શિસ્તબદ્ધ રીતે કરવામાં આવતી બચતનું શ્રેષ્ઠ મિશ્રણ છે, જે આપના અને આપના પરિવાર માટે ઉત્તમ લાભ પૂરાં પાડે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ સ્માર્ટ પૅ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

 • આપની સમયમર્યાદાને અનુરૂપ વિકલ્પો ધરાવતા ટૂંકાગાળા માટે ચૂકવણી કરો અને આપના લાંબાગાળાના લક્ષ્યોને હાંસલ કરો

 • એક પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું ચૂકી જવાના કિસ્સામાં પણ જીવન વીમાકવચનો લાભ મેળવવાનું ચાલુ રાખો (આપના દ્વારા બે સંપૂર્ણ વર્ષના પ્રીમિયમ ચૂકવી દેવામાં આવ્યાં બાદ લાગુ થાય છે)

 • વાર્ષિક બોનસ (જો કોઈ હોય તો)ની સાથે સર્વોચ્ચ કમાણીનો આનંદ માણો

 • આપના એક વાર્ષિક પ્રીમિયમનું 103% જેટલું વળતર સર્વાઇવલ બેનીફિટ (જીવિત રહેવા સંબંધિત લાભ) તરીકે પરત મેળવો

 • મુદતના અંતે આપને પાકતી મુદતની વીમાકૃત રકમની સાથે સંચિત કરેલું બોનસ (જો કોઈ હોય તો) પણ મળે છે

 • આપના બેઝ પ્લાનના લાભને વધારવા માટે પ્રીમિયમની છુટની અનુવૃદ્ધિને પસંદ કરો

 • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવેલા લાભ પર કરબચતના લાભ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • અરજી કરવાની લઘુત્તમ વયમર્યાદા 3 વર્ષ (પૉલિસીની મુદત 15 વર્ષ) અને 8 વર્ષ (પૉલિસીની મુદત 10 વર્ષ) છે તથા અરજી કરવાની મહત્તમ વયમર્યાદા 50 વર્ષ છે

 • પ્લાનને 10 કે 15 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે ખરીદો

 • 10 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે 5 વર્ષ પ્રીમિયમ ચૂકવો અને 15 વર્ષની પૉલિસી મુદત માટે 5/6/7/8 વર્ષ પ્રીમિયમ ચૂકવો

 • લઘુત્તમ મૂળભૂત વીમાકૃત રકમ રૂ. 1,50,000 છે અને મહત્તમ વીમાકૃત રકમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

 • લઘુત્તમ વાર્ષિક પ્રીમિયમ રૂ. 18,000, અર્ધવાર્ષિક રૂ. 9,215, ત્રિમાસિક રૂ. 4,662 અને માસિક આવર્તન પર તે રૂ. 1,566 છે, જેના મહત્તમ પ્રીમિયમ પર કોઈ મર્યાદા નથી

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપનેકેવી રીિેમદદરૂપ થઈ શકેછેિેઅંગે વધુતવગિો મળે વવા માગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાતયકોનેઆપનેકૉલ કરવાની મંજુરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File