ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન

આપની બીજી ઇનિંગ્સ એક સાહસથી જરાય કમ ન હોવી જોઇએ

GET A QUOTE

ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાનની રચના આપને નિવૃત્તિ પછી પણ આપની પસંદગીની જીવનશૈલી જાળવી રાખવામાં મદદરૂપ થવા માટે થઈ છે. તે આપને આપના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચાઓને પહોંચી વળવામાં તથા ફુગાવાથી આગળ રહેવામાં મદદરૂપ થાય છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી પ્લાન ખરીદવાના કારણો

 • આપની નિવૃત્તિની વય 40થી 80 વર્ષની વચ્ચે નક્કી કરવામાં આપનું સશક્તિકરણ કરે છે

 • આપની નિવૃત્તિના સમગ્ર વર્ષો દરમિયાન નિયમિતપણે નિશ્ચિત માસિક/ત્રિમાસિક/છમાસિક/વાર્ષિક આવક પ્રાપ્ત કરી આપની નાણાકીય સ્વતંત્રતાનો સંપૂર્ણ આનંદ માણો

 • આપની પાસે એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના 4 અલગ-અલગ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ રહે છે, જે છે, લાઇફ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી), ખરીદકિંમત પરત કરનાર લાઇફ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી), જોઇન્ટ લાઇફ લાસ્ટ સર્વાઇવર એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) ફૉર લાઇફ અને એન્યુઇટી (વાર્ષિક) સર્ટેઇન.

 • એન્યુઇટીની આવક મારફતે આપના જીવનસાથીને મદદરૂપ થવા (આપની ગેરહાજરીમાં પણ) જોઇન્ટ લાઇફનો વિકલ્પ પસંદ કરો

 • આપના નોમીનીની સુરક્ષા માટે ખરીદકિંમત પરત મેળવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરો, જેના હેઠળ તેમને રોકાણની રકમ પરત મળે છેો

 • એક સમયગાળા અને તેના પછીના જીવન માટે એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) સર્ટેઇનના વિકલ્પ હેઠળ, એક નિશ્ચિત સમયગાળા માટે આરામદાયક નિવૃત્તિનો આનંદ માણો

 • વ્યક્તિગત, ડીફર્ડ અને ગ્રૂપ ડીફર્ડ એન્યુઇટી (વાર્ષિકી) ધરાવતા વર્તમાન પૉલિસીધારકો / સભ્યો/ લાભાર્થીઓ 0થી 99 વર્ષ દરમિયાન કોઇપણ સમયે આ પ્લાનના લાભ મેળવી શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

 • નવા સભ્યો માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય (પ્રથમ વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 40 વર્ષ છે; ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇન્શ્યોરેન્સના વર્તમાન પેન્શન સભ્ય/લાભાર્થી માટે 0 વર્ષ છે

 • અરજી કરવાની લઘુત્તમ વય (બીજી વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 18 વર્ષ છે

 • અરજી કરવાની મહત્તમ વય (પ્રથમ/બીજી વખત વાર્ષિકી મેળવનાર) 80 વર્ષ છે

 • લઘુત્તમ પ્રીમિયમ રૂ. 3,00,000 છે જ્યારે મહત્તમ પ્રીમિયમની કોઈ મર્યાદા નથી

 • એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)નો લઘુત્તમ હપ્તો પ્રતિ માસ રૂ. 1000 અને વર્ષ માટે રૂ. 12,500 છે

 • એન્યુઇટી (વાર્ષિકી)ના હપ્તાનું આવર્તન માસિક, ત્રિમાસિક, છમાસિક અને વાર્ષિક છે.

IndiaFirst Immediate Annuity Plan


With the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, you have complete control over your future, irrespective of your increasing age. After working hard for your peace of mind and security all your life, retiring from work and responsibilities sounds like a dream. It is essential to ensure that this dream does not turn into a nightmare.

Retirement planning can help you transform your old age into your golden years. Choose the right retirement plans in India to do your bit to stay ahead of inflation, plan for your healthcare needs, and maintain your standard of living without compromises.

By opting for the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, you are opting for peace of mind, financial security, and a life cover to protect your family's needs in the case of your passing. Earn a guaranteed income paid out to you at regular intervals during your retirement—begin the golden days of your life with the certainty that you have planned for your needs in advance with the IndiaFirst Immediate Annuity Plan.

How does the IndiaFirst Immediate Annuity Plan work?


Retirement planning is an important component of everyone's life-plan. Considering the rate at which inflation is growing and the possibility of a long life due to medical advancements, retirement planning becomes a pivotal task necessary to secure your financial future. To this end, there are many reputed pension plans in India that are designed to help you meet your retirement needs.

A retirement policy in India has two stages—accumulation and vesting. During the accumulation stage, the policy holder pays periodic premiums to build a substantial corpus of funds until they retire. In single-payment retirement policies such as the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, there are no periodic premium payments to be made. A single purchase price is to be paid and annuity payments start immediately thereafter.

Upon retirement, you can choose to begin the second stage, i.e., vesting. This refers to the age at which you start receiving the retirement benefits of the plan. Your insured retirement plan offers you a guaranteed amount that hits your account periodically when you are no longer earning a fixed salary during vesting. With the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, the vesting period begins immediately after purchasing the single-premium policy.

Why should you opt for the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?


There are different types of retirement pension schemes and pension plans in India. The perfect retirement policy for you is the one that offers you the kind of financial help you are looking for after retirement.

 • Deferred annuity plans: You can pay a single premium or periodic payments during the premium payment term. After this term ends, your vesting period starts at a time of your choosing.
 • Immediate annuity plans: This a single premium policy. In immediate pension plans like the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, you make a single lump sum payment to begin the retirement policy, and your regular pension payments start immediately.

Living a long life is not as important as living a long and happy life. Today, when you have a need, you also have the wherewithal to fulfil that need because you have a regular income. However, post-retirement, you may not have the financial capacity to satisfy new requirements and meet unforeseen circumstances. This is where the IndiaFirst Immediate Annuity Plan comes in. By planning today for what you will need tomorrow, you can ensure that your life quality does not deteriorate just because you no longer have a professional income.

For those who did not start retirement planning early in life, the need for a pension is often immediate. While you may not have saved small amounts for a long period, your financial situation is better today than it was 20 years ago. You can invest a large corpus in the IndiaFirst Immediate Annuity Plan today, and begin receiving pension tomorrow.

To meet medical emergencies

Even if you lead a healthy life, old age brings its own maladies with it. Along with health concerns, you will also have to contend with medical expenses. This can be difficult if you are retired and have no income. The IndiaFirst Immediate Annuity Plan retirement policy is all you need to ensure that your medical concerns are taken care of without breaking the bank.

To combat inflation

Inflation or price rise is a universal truth that needs to be combatted in advance if you want to enjoy a peaceful post-retirement life. Even though you may not be planning any large expenses in your golden years, you still have to purchase essentials, medication, groceries, and pay your bills. A sound pension insurance plan such as the IndiaFirst Immediate Annuity Plan will help you anticipate what you will need in the future and make provisions for it.

To ease the burden on your children

There was a time when large, joint families were the norm. Older people could bank on the moral and financial support of multiple family members. Today, nuclear families have become the norm, and it is rare to see more than three children in one household. A few decades down the line, you may not have the support you need as a senior citizen.

Instead of spreading your expenses amongst multiple family members, all the burden of your care and upkeep will fall on your children. This may cause them to divert their finances away from their dreams and towards your expenses. The annuity payments from the IndiaFirst Immediate Annuity Plan can help you live your retired years as you want to, without depending on anyone else for your needs.

To be independent in your golden years

As a breadwinner, you are used to being a decision-maker who does not need others to step in and rescue the situation. There is no reason why this should change when you grow older. Whether you need to buy medications or a new pair of spectacles for yourself or your spouse, the annuity payments from the IndiaFirst Immediate Annuity Plan afford you the independence that you have always enjoyed. Live your retired life with respect and dignity with a retirement benefit plan to support you.

When should you start planning for retirement?


There is no right time to retire. You could choose to work till you are well into your 60s, or stop when you touch 40 years of age. You get to decide when you would like to retire. With the right retirement planning, you can ensure that your retirement does not impact your financial stability. To do this, you have to start retirement planning as early as possible. The creation of wealth is not a short-term process. The earlier you begin creating wealth, the more time your investments get to multiply and reap benefits for you.

While there are advantages to starting early, what if you have missed that window?

Can you still plan for your retirement?

Yes.

With immediate annuity pension plans such as the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, you can pay a single premium and begin enjoying pension income immediately. If you are starting late, choose investment instruments that offer you higher returns, cut down your overall expenses, see if you can pool in your income with that of your spouse, look for other income generation sources, and start now.

What are the factors to consider while choosing the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?


As time goes by, the life expectancy of people is continually increasing. In India, it is common for people to live till the ripe old age of 90-100 years. However, as life expectancy increases, it becomes vital to plan for the future and choose the right insurance plan for senior citizens in India.

Retirement planning for your old age starts today. Invest in the best retirement annuity plans to ensure that you create a large enough corpus that will stand you in good stead irrespective of how long you live. Does an immediate annuity plan like the IndiaFirst Immediate Annuity Plan suit you better than other pension life insurance options? Here are a few factors to consider: 

What is your budget?

As a 25-year-old, you might have been able to put away relatively smaller sums of money in your retirement account. As you grow older, your financial stature improves, financial responsibilities reduce, and you are likely to have a larger lumpsum that can be put away towards your retirement fund.

The IndiaFirst Immediate Annuity Plan is the perfect option for those looking at using the corpus they have to generate guaranteed monthly income during retirement years.

When would you like to retire?

While the typical age of retirement in India is around 60 years of age, there is no reason why you cannot retire before that. As long as you have made provisions for an alternate stream of income for your retirement with the IndiaFirst Immediate Annuity Plan, you could choose to retire at 45 if that is what you want.

Would the IndiaFirst Immediate Annuity Plan be helpful for you?

If you are a government employee, you will receive a fixed monthly pension after your retirement. Privately-employed folks can cash in on their leaves and take their gratuity payment, but there is no provision for a monthly pension. Whether or not you will receive a pension from your employee, an additional income stream can only be helpful. Invest a significant sum in the IndiaFirst Immediate Annuity Plan to draw monthly annuity and enjoy a comfortable post-retirement life.

How much income would you like to receive from the IndiaFirst Immediate Annuity Plan upon retirement?

The efficacy of the pension plans you choose is determined by how much money they can provide after your retirement. If your retirement policy does not net you enough in the form of a monthly income, you need to supplement it with other retirement insurance policies. Analyse your finances, project the monthly income you would like post-retirement, and factor in inflation. Reverse engineer from this amount to arrive at how much you need to invest in the IndiaFirst Immediate Annuity Plan today.

What else can you do to bolster your retirement fund?

The right pension plans are the foundation of your retirement planning. To boost your retirement fund even further, consider diversifying your portfolio to include a PPF account, fixed deposits, Kisan Vikas Patra or other government schemes, and ULIPs, depending on your risk appetite. The IndiaFirst Immediate Annuity Plan will take care of your immediate pension needs.

What are the features of the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?


The IndiaFirst Immediate Annuity Plan is a non-participating, non-linked, immediate annuity plan, which can be purchased by paying a lump sum amount. You get the choice to select your retirement age and get a fixed annuity on a monthly/quarterly/half-yearly/yearly basis as chosen by you for life.

As a non-participating pension plan, the IndiaFirst Immediate Annuity Plan is not impacted by volatile market-related fund values. This risk-averse retirement insurance policy is an immediate pension plan that offers you retirement annuity instantaneously instead of years later.

Key features of the IndiaFirst Immediate Annuity Plan

 • You can choose your retirement age as per your need; you can reap the returns starting anytime between 40 and 80 years.
 • You will receive a definite regular monthly/quarterly/half-yearly/yearly income through your years of retirement.
 • Choose the Joint Life option to support your spouse through annuity proceeds even in your absence
 • Want to protect your loved ones even when you are not around? Avail of the Return of Purchase Price option and protect your nominees as they get back the investment amount.
 • Get a comfortable retirement for a defined time under the option Annuity Certain and life after that.
 • Existing individual deferred and group deferred annuity policyholders/members/beneficiaries can benefit from the IndiaFirst Immediate Annuity Plan anytime between 0 to 99 years.

Pension annuity options under the IndiaFirst Immediate Annuity Plan

Under this single premium retirement policy, you have four different pension annuity options to choose from:

 • Life Annuity
 • Life Annuity with Return of Purchase Price
 • Joint Life Last Survivor Annuity for Life
 • Annuity Certain for a period of 5/10/15 years and life after that

In the case of a single life annuity, the pension annuity is paid for as long as you are alive. In case of a joint life annuity, the pension annuity is paid for as long as any one of the annuitants is alive, i.e., upon your death, your named spouse under the joint life will receive the annuity for as long as he/she is alive.

What are the eligibility criteria for IndiaFirst Immediate Annuity Plan?


 • Under this immediate annuity plan insurance, the minimum age for application (first annuitant) is 40 years for new members; 0 years for existing pension members/beneficiaries of IndiaFirst Life Insurance
 • The minimum age for application (second annuitant) is 18 years in this India First pension plan.
 • The maximum age for application (first/second annuitant) is 80 years in this India First retirement plan.
 • The minimum premium to be paid in this immediate annuity plan is Rs. 3,00,000, while the maximum premium is limitless.
 • The minimum annuity instalment per month is Rs 1000 and for a year is Rs 12,500 under this India First life insurance pension plan.
 • The annuity instalment frequency is monthly, quarterly, half-yearly, and annually under this retirement annuity plan.

એફએક્યૂ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

 • What is the right time to buy the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?

  Everyone needs to do proper retirement planning in advance to ensure a secure financial future post-retirement. While you are still earning a regular income, you may feel like retirement is nothing to worry about. However, retirement planning factors in your current status, projections of how much you would require to live comfortably in the future, growing healthcare costs, inflation, and increasing lifespan.

  The best time to buy pension plan is when you are young, even if you have little to spare. This does not mean that you should not start at all if you missed that window. The second-best time to buy pension plan is now.

  In your later years, you have the advantages of an established career, higher income, and reduced responsibilities. At this time, the IndiaFirst Immediate Annuity Plan is the best fit for you—pay a single premium purchase price, and begin receiving annuity payments immediately.

 • What are the benefits of the IndiaFirst Immediate Annuity Plan retirement policy?

  • Guaranteed income to ensure your financial independence after retirement
  • A chance to ensure that your spouse receives a pension in case of your death
  • One-time hassle-free premium payment
  • Four annuity options – Life Annuity, Life Annuity with return of purchase price, Joint Life Last Survivor Annuity for Life, and Annuity Certain for a period of 5/10/15 years and life thereafter
  • Potential tax deductions and benefits under prevailing Income Tax laws 

 • What is the difference between deferred annuity pension plans and the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?

  An immediate annuity plan is similar to a single premium insurance plan. You are required to make a single premium payment to kickstart the retirement pension plan and start receiving monthly pay-outs immediately. Deferred annuity pension plans need you to select a premium paying term during which you will make contributions towards the guaranteed pension plan. Under such a pension guaranteed plan, you get to defer the starting date of when you would like to receive pay-outs to a time in the future.

  The IndiaFirst Immediate Annuity Plan is a single-payment, non-linked, non-participating immediate annuity plan in which your pension income begins immediately after buying this retirement policy.

 • Can I have pension plans other than the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?

  Yes, you can buy retirement plans from private insurers as per your needs. However, you cannot buy two or more of the same government-offered pension plans. For example, you cannot have two National Pension Scheme accounts on one name. However, you can use the IndiaFirst Immediate Annuity Plan can supplement your other retirement income with ease.

 • What is the mode of premium payment in the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?

  The IndiaFirst Immediate Annuity Plan is like a single premium policy. You make a single lump sum payment to enter the plan. This payment is called the purchase price, and it can be paid through cheque, DD or NEFT. Depending on the annuity option you choose, your pension payments will begin immediately after purchasing the policy.

 • What is the term for annuity payments under the IndiaFirst Immediate Annuity Plan?

  In the case of a single life annuity, the payments continue as long as the annuitant is alive. In the case of a joint life annuity, the payments are made for as long as one of the annuitants in alive, i.e., upon the death of the primary annuitant, the named spouse under the joint life will receive the annuity for as long as he/she is alive.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

આપને રસ પડી શકે તેવા અન્ય ઉત્પાદનો