ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન

જ્યારે જીવન આપને માંગ્યા કરતાં અનેક ગણું વધારે આપે

GET A QUOTE

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન એ એક યુનિટ-લિંક્ડ ઇન્શ્યોરેન્સ પ્લાન છે, જે આપને રોકાણ અને વીમાકવચ બંનેના લાભ પૂરાં પાડે છે. આ પ્લાનની મદદથી આપના નાણાં આપમેળે રીતે જ સુરક્ષિત ફંડ્સમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. તે આપના ફંડનું વૈવિધ્યીકરણ કરી અને જોખમને ઘટાડી આપના ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવે છે.

ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન ખરીદવા માટેના કારણો

  • અમારી ‘ઓટોમેટિક ટ્રિગર-આધારિત’ રોકાણનીતિની મદદથી આપના રોકાણને ઇષ્ટત્તમ બનાવો.

  • પ્રીમિયમની ચૂકવણીના સિંગલ (એક જ વારમાં), લિમિટેડ (મર્યાદિત રીતે) અથવા રેગ્યુલર (નિયમિત રીતે) વિકલ્પો મારફતે આપનું પ્રીમિયમ ચૂકવો.

  • વીમાકૃત વ્યક્તિના અકાળે અવસાનના કિસ્સામાં જીવન વીમાકવચ મારફતે આપના પરિવારના ભવિષ્યને સલામત બનાવે છે

  • આંશિક ઉપાડ મારફતે આપના નાણાંને સરળતાથી ઉપયોગમાં લો

  • કર સંબંધિત પ્રવર્તમાન કાયદાઓ મુજબ ચૂકવવામાં આવતાં પ્રીમિયમ અને મેળવવામાં આવતા લાભ પર કરબચતના લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે

પાત્રતાના માપદંડો કયા છે?

  • પ્રવેશ વખતે લઘુત્તમ વયમર્યાદા 5 વર્ષ અને મહત્તમ વયમર્યાદા 65 વર્ષ છે.

  • સગીર માટેનું જીવન વીમાકવચ પ્લાનના પ્રારંભની તારીખથી બે વર્ષના અંતે અથવા તો વયસ્કતા પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પ્લાનની પ્રથમ માસિક તિથિએ, બેમાંથી જે પહેલું આવે, ત્યારથી શરૂ થાય છે.

  • જ્યારે રેગ્યુલર (નિયમિત) રીતે પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યાં હો ત્યારે 10થી 70 વર્ષ સુધી, લિમિટેડ (મર્યાદિત) રીતે પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યાં હો ત્યારે 10થી 25 વર્ષ સુધી અને સિંગલ (એક જ વખતમાં) રીતે પ્રીમિયમ ચૂકવી રહ્યાં હો ત્યારે 5થી 20 વર્ષ સુધી રોકાણ કરો.

WHAT OUR CUSTOMERS HAVE TO SAY

આ ઉત્પાદન આપને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે તે અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માંગો છો

અમારા નાણાકીય વ્યાવસાયિકોને આપને કૉલ કરવાની મંજૂરી આપો

This field is required and must conatain 10 numeric digits.
CAll BACK

ઉત્પાદન માર્ગદર્શિકા

Download Brochure File